ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
นักวิจัย : ธนัท ภู่วรวรรณ, 2523-
คำค้น : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) , ผลิตภัณฑ์ใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูเวช ชาญสง่าเวช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311669 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1649
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมีความสำคัญสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้นการตัดสินใจที่เหมาะสมและถูกต้องกับสถานการณ์จึงมีความสำคัญยิ่ง การวิจัยนี้ต้องการศึกษาพัฒนาทฤษฎีการตัดสินใจ และสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในแง่มุมวิศวกรรมอุตสาหการ การวิจัยนี้ได้สร้างแบบจำลองในการตัดสินใจ โดยศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด สัมภาษณ์และซักถามผู้เชี่ยวชาญ จัดหมวดหมู่ของตัวแปรในความรู้ที่ได้รับทั้งหมดจากภาคทฤษฎีและผู้เชี่ยวชาญ แบบจำลองถูกสร้างขึ้นใน 5 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบรรจุภัณฑ์ นำแบบจำลองมาพัฒนากฎการตัดสินใจสำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ โดยเลือกใช้โปรแกรมเปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญชื่อ VP-Expert ตัวแปรที่นำมาใช้สร้างแบบจำลองการตัดสินใจ แบ่งได้เป็นตัวแปรป้อนเข้าทั้งหมด 43 ตัว และตัวแปรผลลัพธ์ 19 ตัว จากทั้ง 5 ปัจจัย สามารถเขียนเป็นกฎการตัดสินใจได้ทั้งสิ้น 214 กฎ จากนั้นจึงนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ศึกษามาทดสอบโปรแกรม พบว่าได้ผลลัพธ์ที่ใช้ได้ดีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่มีการปฏิบัติจริงในทั้ง 5 กลยุทธ์ที่ศึกษา รวมไปถึงในส่วนของการทดสอบเมื่อข้อมูลป้อนเข้ามีความขัดแย้งกัน จากผลลัพธ์ที่ได้นี้จึงสามารถใช้โปรแกรมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด สรุปผลการวิจัยได้ (1) แบบจำลองในการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ใน 3ปัจจัยคือ กลยุทธ์ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบรรจุภัณฑ์ (2) นำแบบจำลองไปพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด (3) นำความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

บรรณานุกรม :
ธนัท ภู่วรวรรณ, 2523- . (2547). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนัท ภู่วรวรรณ, 2523- . 2547. "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนัท ภู่วรวรรณ, 2523- . "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธนัท ภู่วรวรรณ, 2523- . การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.