ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
นักวิจัย : เมลานี วรศิริ, 2517-
คำค้น : การโปรแกรมเชิงวัตถุ , ยูเอ็มแอล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , การออกแบบระบบ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , เมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ , วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741768907 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช โดยกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การทำสัญญาว่าจ้างเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชพันธุ์ ติดตามการเพาะปลูก ตรวจสอบคุณภาพ และรับซื้อผลผลิตกลับคืนเพื่อนำไปเป็นสินค้าในการจัดจำหน่ายต่อไป การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลของบริษัทชนม์เจริญฟาร์ม จำกัดเป็นกรณีศึกษา การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการทำงานของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ แล้วออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบสารสนเทศที่ได้มีคุณลักษณะดังนี้ คือ บันทึกการซื้อ-ขายสินค้า บันทึกการรับซื้อสินค้าผลิต บันทึกการับโอนสินค้า บันทึกการโอนสินค้าออก บันทึกการจ่ายชำระหนี้ บันทึกการรับชำระหนี้ บันทึกการวางแผนผลิต บันทึกการเพาะปลูกและการติดตามโครงการ บันทึกการปิดโครงการและประเมินผล พิมพ์รายงานประจำวัน และพิมพ์รายงานสำหรับผู้บริหาร จากนั้นจึงทดสอบระบบปรากฏว่าสามารถใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชได้เป็นที่น่าพอใจ การวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ระบบสารสนเทศสามารถช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้งาน ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และสามารถจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
เมลานี วรศิริ, 2517- . (2547). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมลานี วรศิริ, 2517- . 2547. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมลานี วรศิริ, 2517- . "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เมลานี วรศิริ, 2517- . การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.