ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม
นักวิจัย : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=56298
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานสถาปัตยกรรมภายในวัดอรุณราชวราราม ตามกระบวนการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ในเรื่องของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภายในวัด และการวิเคราะห์ด้านคติสัญลักษณ์ และความสัมฤทธิ์ผลในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ในชั้นต้นจะเริ่มจากการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยเริ่มศึกษาจากยุคสมัยแรกเริ่มที่มีการ บันทึกข้อมูล คือ สมัยกรุงธนบุรี จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งช่วงเวลาการศึกษาเป็นช่วงการ ขึ้นครองราชย์ ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่าง ๆ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน โดยจะแสดงรายละเอียด ในแง่ของการก่อสร้าง และบูรณะปฏิสังขรณ์ รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา ของวัด อันจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวัด ในแง่ประวัติศาสตร์ ได้แก่ การที่วัด อรุณราชวรารามได้เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนจะนำข้ามมาประดิษฐานยังวัด พระศรีรัตนศาสดาราม อีกทั้งมีความสำคัญในแง่ของทำเลที่ตั้ง โดยเป็นวัดสำคัญริมฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา และยังเป็นวัดที่มีเขตติดต่อกับพระราชวังของพระเจ้ากรุงธนบุรี ในลักษณะดังนี้ ถือว่า วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดในฝั่งตรงข้ามเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ และวัดนี้ได้ถูกทำนุบำรุงด้วยดีมาตลอดทุกรัชกาล อีกทั้งยังเป็นวัดสำคัญในการประกอบพิธี พยุพยาตราทางชลมารค และการถวายผ้ากฐินหลวง จนถึงปัจจุบัน การศึกษาในเชิงสถาปัตยกรรม จะแบ่งพื้นที่การศึกษาเป็น 3 ส่วนสำคัญ และอีก 1 ส่วน ย่อย คือส่วนพระปรางค์ ส่วนพระอุโบสถ และส่วนพระวิหาร โดยมีส่วนย่อยอื่น ๆ ประกอบ ได้แก่ ส่วนตกแต่งบริเวณวัด และส่วนสังฆาวาส การศึกษาในแง่มุมนี้ จะกล่าวถึงแผนผัง และการจัด องค์ประกอบ รวมทั้งการจัดพื้นที่ใช้สอยในตัวสถาปัตยกรรม ซึ่งจุดสำคัญที่สุดของวัด อรุณราชวรารามจะอยู่ที่ องค์พระปรางค์ใหญ่ ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ 3 อันเป็น งานช่างสถาปัตยกรรมชั้นสูง ที่ประสบผลสำเร็จในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างดียิ่ง กล่าวคือ การสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามนี้ นับเป็นการจำลองแผนภูมิจักรวาลตามคติในไตรภูมิ ออกเป็นวัตถุธรรม เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งเคารพบูชาในพระพุทธศาสนา และอีกนัยหนึ่งนับเป็น การสร้างพุทธบูชา เพื่อแสดงบารมีใกนารครองแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ในขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบสัญลักษณ์ อันแสดงถึง ภาพลักษณ์ของแผนภูมิจักรวาล ตามคติไตรภูมิ การออกแบบแผนผัง และรูปทรงขององค์พระปรางค์ รวมถึงส่วนของพระอุโบสถและพระวิหาร นับเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของช่างก่อสร้างในยุคสมัยนั้น ที่สามารถสร้างพระปรางค์ได้ใหญ่โตที่สุดและมีความงดงามในรูปทรง และแผนผังที่สมบูรณ์ลงตัว จนนับเป็นจุดสุดท้ายของการวิวัฒนาการ ในการสร้างสิ่งเคารพบูชาในรูปแบบขององค์พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่ง อันเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถ และอัจฉริยะภาพในเชิงช่าง ของสกุลช่างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อันส่งผลให้เป็นวัตถุธรรม อันทรงคุณค่า และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสืบเนื่อง ในการสร้างพุทธบูชาของวัฒนธรรมไทย อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ และศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี . (2535). การศึกษาสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี . 2535. "การศึกษาสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี . "การศึกษาสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี . การศึกษาสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.