ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปลงชุดตัวเลขสำหรับระบบจำนวนเชิงซ้อนซ้ำซ้อนอิงดรรชนีเชื่อมตรง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปลงชุดตัวเลขสำหรับระบบจำนวนเชิงซ้อนซ้ำซ้อนอิงดรรชนีเชื่อมตรง
นักวิจัย : พันธรัตน์ ไชยวรวิทย์สกุล, 2524-
คำค้น : จำนวนเชิงซ้อน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745319627 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในปัจจุบันระบบเลขจำนวนเชิงซ้อนได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง นักคณิตศาสตร์เกาส์ (Gausse) ได้นำเสนอวิธีการแสดงจำนวนซ้ำซ้อน โดยการใช้จำนวนจริงสองจำนวนในการแสดงจำนวนซ้ำซ้อนเพียงจำนวนเดียว โดยที่จำนวนจริงทั้งสองจำนวนนั้นเป็นอิสระต่อกัน เมื่อนำระบบของเกาส์มากระทำกับตัวดำเนินการพื้นฐานทางเลขคณิต (fundamental arithmetic operator) ก็คือการบวก ลบ คูณ หาร จะพบว่าใช้เวลาในการคำนวณสูงเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้คำนวณบนระบบจำนวนจริง คนุท (Knuth) จึงออกแบบระบบเลขฐานของจำนวนเชิงซ้อนขึ้นมา ซึ่งได้รับการพิสูจน์ในเวลาต่อมาว่าใช้เวลาในการคำนวณลดลง อย่างไรก็ตามขนาดของจำนวนในระบบจำนวนเชิงซ้อนของคนุทยังมีขนาดใหญ่ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อลดขนาดของจำนวนในระบบนี้ โดยใช้แนวคิดของเลขอิงดรรชนี (floating-point format) นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้น ที่จะพัฒนาอัลกอริทึมการแปลงชุดตัวเลขสำหรับระบบจำนวนเชิงซ้อนอิงดรรชนีเชื่อมตรง ที่มีค่าความหน่วงเชื่อมตรงเท่ากับสอง และเพื่อนำมาใช้กับระบบดังกล่าว ระบบจำนวนจำเป็นต้องเป็นระบบจำนวนซ้ำซ้อนเท่านั้น

บรรณานุกรม :
พันธรัตน์ ไชยวรวิทย์สกุล, 2524- . (2547). การแปลงชุดตัวเลขสำหรับระบบจำนวนเชิงซ้อนซ้ำซ้อนอิงดรรชนีเชื่อมตรง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธรัตน์ ไชยวรวิทย์สกุล, 2524- . 2547. "การแปลงชุดตัวเลขสำหรับระบบจำนวนเชิงซ้อนซ้ำซ้อนอิงดรรชนีเชื่อมตรง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธรัตน์ ไชยวรวิทย์สกุล, 2524- . "การแปลงชุดตัวเลขสำหรับระบบจำนวนเชิงซ้อนซ้ำซ้อนอิงดรรชนีเชื่อมตรง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พันธรัตน์ ไชยวรวิทย์สกุล, 2524- . การแปลงชุดตัวเลขสำหรับระบบจำนวนเชิงซ้อนซ้ำซ้อนอิงดรรชนีเชื่อมตรง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.