ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจ
นักวิจัย : สุวัฒน์ ธาดาวุธ, 2523-
คำค้น : ธาลัสซีเมีย--การวินิจฉัย , ตารางการตัดสินใจ , การออกแบบระบบ , ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประภาส จงสถิตย์วัฒนา , ปราณี สุจริตจันทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745317373 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1632
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียขึ้นโดยผู้วิจัยได้นำความรู้เกี่ยวกับออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับความรู้ทางด้านโลหิตวิทยามาใช้ในการวิจัย ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียซึ่งมีชื่อว่า ธาลัสไดแอก 1.0 (ThalasDiag 1.0) นี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยการพัฒนาตัวโปรแกรมมีการสร้างส่วนการประมวลผลและการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยโปรแกรมบอร์แลนด์เดลไฟ รุ่นที่ 7.0 และใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส รุ่น 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล การวิจัยในส่วนของการสร้างฐานความรู้จะทำการดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งโดยการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง การสังเกตการทำงาน ตลอดจนจากแหล่งความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อมาสร้างเป็นฐานความรู้ที่ได้แทนความรู้โดยใช้ตารางการตัดสินใจ ในการทำงาน ระบบจะนำข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางคลินิกของโลหิตของผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือมาเปรียบเทียบกับฐานความรู้ที่ได้สร้างขึ้น จากนั้นจะประมวลผลคำวินิจฉัยต่างๆ ออกมาซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูล และพิมพ์ออกมาได้ ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียได้ใกล้เคียงกับผลการวินิจฉัยที่ได้จากแพทย์ โดยให้ความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 96.2 การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบนี้มาใช้ในการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านโลหิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ ธาดาวุธ, 2523- . (2547). ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ ธาดาวุธ, 2523- . 2547. "ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ ธาดาวุธ, 2523- . "ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุวัฒน์ ธาดาวุธ, 2523- . ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.