ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอลโดยใช้ไพแคลคูลัส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอลโดยใช้ไพแคลคูลัส
นักวิจัย : วราวุฒิ ผ้าเจริญ, 2523-
คำค้น : ซอฟต์แวร์--การวัด , ยูเอ็มแอล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , ไพแคลคูลัส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ , ภัทรสินี ภัทรโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741771541 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้ นำเสนอวิธีการตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอลซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การตรวจสอบทำได้โดยการแปลงแผนภาพทั้งสองไปเป็นไพแคลคูลัส โดยวิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอกฎการแปลงแผนภาพความร่วมมือเป็นไพแคลคูลัสจำนวน 8 ข้อ และกฎการแปลงแผนภาพสถานะเป็นไพแคลคูลัสจำนวน 9 ข้อ หลังจากที่ได้ไพแคลคูลัสจากการแปลงแผนภาพทั้งหมด การตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะสามารถทำได้โดยการตรวจสอบว่าเกิดความข้ดแย้งกันของเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากแผนภาพควมร่วมมือ เทียบกับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของวัตถุในระบบที่ทำงานไปพร้อมๆ กันซึ่งได้ถูกบรรยายไว้ในแผนภาพสถานะหรือไม่

บรรณานุกรม :
วราวุฒิ ผ้าเจริญ, 2523- . (2547). การตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอลโดยใช้ไพแคลคูลัส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราวุฒิ ผ้าเจริญ, 2523- . 2547. "การตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอลโดยใช้ไพแคลคูลัส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราวุฒิ ผ้าเจริญ, 2523- . "การตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอลโดยใช้ไพแคลคูลัส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วราวุฒิ ผ้าเจริญ, 2523- . การตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอลโดยใช้ไพแคลคูลัส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.