ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : สุดชดา หวังสืบสกุล
คำค้น : การออกแบบระบบ , ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , ความสัมพันธ์กับลูกค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จารุมาตร ปิ่นทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741765797 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีเพื่อหาเกี่ยวกับการนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยการทำงานของพนักงานขายเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของพนักงานขายการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ แล้วทำการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบสารสนเทศที่ได้มีคุณลักษณะดังนี้ คือ บันทึกข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลแผนที่ประกอบ การจัดการตารางการแวะเยี่ยมลูกค้า ประกอบด้วย การบันทึกใบเดินทางประจำวัน และการบันทึกใบเดินทางมาตรฐาน สืบค้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดทำรายงาน จากนั้นจึงทำการทดสอบระบบปรากฏว่าสามารถใช้งานระบบได้เป็นที่น่าพอใจ การวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของพนักงานขาย ระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อจำกัดของระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำเป็นต้องซื้อข้อมูลแผนที่ ที่มีส่วนขยายของแฟ้มข้อมูล tmg จากบริษัท ไทยแมบไกด์ จำกัด

บรรณานุกรม :
สุดชดา หวังสืบสกุล . (2547). การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดชดา หวังสืบสกุล . 2547. "การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดชดา หวังสืบสกุล . "การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุดชดา หวังสืบสกุล . การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.