ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ , ธงชัย พรรณสวัสดิ์ , วินัย สมบูรณ์
คำค้น : น้ำเสีย--การบำบัด , โรงพยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันสภาวะแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1625
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบวิธีการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลประเภททั่วไปในกรุงเทพมหานคา ที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน และความคิดเห็นของผู้บริหารโรงพยาบาลต่อการมีระบบน้ำเสียใช้ในโรงพยาบาล การศึกษานี้ได้ใช้แบบสอบถามควบคู่กับการสำรวจภาคสนาม โดยทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2531 ทั้งนี้กำหนดให้โรงพยาบาบประเภททั่วไปที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคาที่มีขนาดตั้งแต่ 50 เตียงขึ้นไปเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียในขณะนั้น ได้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 52 โรงพยาบาล ผลการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาล พบว่าร้อยละ 57 ของโรงพยาบาลศึกษา กำจัดน้ำเสียโดยใช้บ่อเกรอะน้ำซึม หรือถังน้ำบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป อีกร้อยละ 14ใช้บ่อพักน้ำ และอีกร้อยละ 25 ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาแลว ที่เหลือใช้มากกว่า 1 วิธี แต่เนื่องจากน้ำเสียจากโรงพยาบาลมีทั้งปริมาณความเข้มข้นและเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ดังนั้น น้ำเสียจากโรงพยาบาลจึงต้องผ่านการบำบัดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนที่จะระบายลงสู่คู/ท่อน้ำสาธารณะ หากยึดเกณฑ์ตามนี้ มีโรงพยาบาลที่บำบัดน้ำเสียครบสมบูรณ์แบบ จำนวน 8 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของโรงพยาบาลตัวอย่าง

บรรณานุกรม :
พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ , ธงชัย พรรณสวัสดิ์ , วินัย สมบูรณ์ . (2540). โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ , ธงชัย พรรณสวัสดิ์ , วินัย สมบูรณ์ . 2540. "โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ , ธงชัย พรรณสวัสดิ์ , วินัย สมบูรณ์ . "โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ , ธงชัย พรรณสวัสดิ์ , วินัย สมบูรณ์ . โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.