ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์
นักวิจัย : ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2524-
คำค้น : การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี อร่ามวิทย์ , ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741768672 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์สำหรับการประยุกต์ทางด้านระบบสอดส่องตรวจตรามักเกี่ยวข้องกับการตรวจหา แยกส่วน และติดตามวัตถุ โดยในระบบวิทัศน์ดังกล่าว การตรวจหามักกระทำโดยใช้วิธีการลบฉากหลัง ในยุคแรกๆ ของการวิจัย แบบจำลองที่มีการแจกแจงเกาส์แบบเดี่ยวได้มีบทบาทอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างแบบจำลองฉากหลังและให้ผลการทดลองในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ระบบส่วนมากมักทำงานในสถานการณ์ที่มีฉากหลังแบบสถิตย์โดยจะทำให้เกิดปัญหาหลายๆ ประเภทในกระบวนการจำแนกเมื่อทำงานในสถานการณ์ที่ฉากหลังมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในปัจจุบันนักวิจัยจึงหันมานำเสนอวิธีการที่ใช้การสร้างแบบจำลองฉากหลังที่ปรับตัวได้ หลาย ๆ วิธีที่มีความซับซ้อนถูกนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญอันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความสว่าง และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของฉากหลัง วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการลบฉากหลังแบบปรับตัวได้โดยใช้การสร้างแบบจำลองทางสถิติเชิงพาราเมตริก เพื่อการแก้ปัญหาซึ่งมักเกิดขึ้นในระบบประยุกต์ทางด้านการตรวจหาวัตถุตามเวลาจริง อันได้แก่ เงาที่เคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบฉากหลัง การเปลี่ยนแปลงของความสว่างในฉากหลังรวมทั้งปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงความสว่างอันเกิดจากการปรับค่าอัตโนมัติของกล้องวีดิทัศน์ระดับผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งมักถูกละเลยในระเบียบวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ยังได้นำเสนอแนวความคิดใหม่ในการควบคุมตัวประกอบการเรียนรู้สำหรับกระบวนการการปรับค่าของแบบจำลอง ทำให้แบบจำลองสามารถปรับค่าได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในลำดับภาพวีดิทัศน์ในการทดลองสามารถยืนยันได้ว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจำแนกเมื่อเทียบกับระเบียบวิธีที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2524- . (2547). การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2524- . 2547. "การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2524- . "การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2524- . การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.