ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คติชนวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คติชนวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาคติชนวิทยาที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู เด็กในสังคมไทยมุสลิม ชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสังเกต สัมภาษณ์โดยเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในชุมชน ผลการวิจัยพบว่าคติชนประเภทต่างๆ ที่ปรากฎในสังคมไทยมุสลิม ชุมชนบ้านครัวเหนือในปัจจุบัน มีทั้งคติชนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชน ซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติ ตลอดจนแบบแผนการ ดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฎในตำนาน นิทานคติธรรม และความเชื่อ ต่างๆ คติชนอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ได้รับมาจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะจาก วัฒนธรรมของชายไทยพุทธ เช่น นิทานอีสป สุภาษิต คำพังเพย และคติสอนใจ เนื้อหาส่วนใหญ่ มุ่งเน้นถ่ายทอดค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ตลอดจนแบบแผนการดำเนินชีวิต ให้ปรับตัวอยู่ใน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสงบสุข และพบว่า คติชนที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมไทยพุทธนี้ ไม่ปรากฎ ส่วนที่ขัดต่อบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามแต่อย่างใด จากการวิจัยพบว่า การที่ชาวไทยมุสลิม ชุมชนบ้านครัวเหนือ มีระดับการศึกษาและฐานะทาง เศรษฐกิจ อยู่ในระดับต่ำเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังมีศาสนาอิสลามซึ่งมีบทบัญญัติที่เคร่งครัดนี้ เป็นผล ให้มีการนำเอาคติชนประเภทต่างๆ มาใช้ในการอบรมสั่งสอนมากกว่าการใช้สื่อประเภทอื่นๆ

บรรณานุกรม :
พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ . (2531). คติชนวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ . 2531. "คติชนวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ . "คติชนวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2531. Print.
พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ . คติชนวิทยากับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2531.