ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติ
นักวิจัย : สืบศักดิ์ ประสารสุข, 2515-
คำค้น : อาคาร--พลศาสตร์ของไหล , ไฟไนต์วอลุม , อากาศพลศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769237 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา และทำนายลักษณะการไหลของอากาศที่ผ่านอาคารในรูปแบบต่างๆ จำนวนหนึ่ง โดยแสดงผลเป็นความเร็วและความดันที่ตำแหน่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้จากการทำนาย ไปใช้ในงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร การทำวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้โปรแกรมด้าน CFD ซึ่งผู้ทำวิจัยได้ทดสอบและเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยเริ่มจากปัญหาการไหลแบบง่ายๆ ไปจนถึงปัญหาที่ยากและมีลักษณะใกล้เคียงกับอาคารจริงแบบ 3 มิติ พบว่าผลจากการทดสอบในกรณีที่เป็นปัญหาการไหลแบบราบเรียบจะให้ผลที่ใกล้เคียงกับการทดลอง ในกรณีที่เป็นการไหลแบบปั่นป่วนผลที่ได้มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการทดลองมาก ในส่วนที่สองเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้าน CFD กับอาคารที่มีคนใช้งานจริง โดยใช้อาคาร JEWELRY TRADE CENTER เป็นกรณีศึกษา แบ่งการศึกษาเป็นสองแบบคือแบบที่ไม่คิดผลกระทบจากอาคารข้างเคียง กับแบบที่เป็นกลุ่มอาคารมีผลจากอาคารข้างเคียง จากการเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่มีผู้ทำการทดลองมาก่อนแล้วในอุโมงค์ลม โดยทำการเปรียบเทียบที่ระดับความสูงของอาคาร 7 ระดับ ผลการคำนวณที่ได้อยู่ในช่วงของผลการทดลองซึ่งสามารถนำไปใช้ในการออกแบบได้

บรรณานุกรม :
สืบศักดิ์ ประสารสุข, 2515- . (2547). การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สืบศักดิ์ ประสารสุข, 2515- . 2547. "การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สืบศักดิ์ ประสารสุข, 2515- . "การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สืบศักดิ์ ประสารสุข, 2515- . การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.