ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับของ นักศึกษาผู้ใหญ่ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับของ นักศึกษาผู้ใหญ่ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ภานุรัตน์ รัตยาภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55671
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเสียโอกาสทางการศึกษาภาค บังคับของนักศึกษาผู้ใหญ่ฯ ในเขตกรุงเทพมหานครนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยายที่ใช้แนวทาง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ตลอดจนบทบาท ของตัวแปรย่อยต่างๆ ของปัจจัยทางด้านนักเรียน ปัจจัยด้านสภาพทางครอบครัว และปัจจัยด้าน โรงเรียนและครู ที่มีผลต่อการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ โดยทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 586 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย อันได้แก่ กลุ่มนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 1-2-3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มที่เคย เสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับมาแล้วในอดีต เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำแนกออกเป็น 4 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังในการเรียนชั้นประถมศึกษาในอดีต ตอนที่ 2-3 และ 4 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านตัวนักเรียน อันประกอบด้วยตัวแปรย่อย 7 ตัว ปัจจัยด้านสภาพทางครอบครัวประกอบด้วยตัวแปรย่อย 9 ตัว และปัจจัยด้านโรงเรียนและครู ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 5 ตัว โดยที่โครงสร้างของตัวแปรดังกล่าวทั้ง 21 ตัว ได้มาจากการ ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกตัวแปร 3 ขั้นตอน ซึ่งยึดหลัก ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและความเป็นไปได้ภายใต้การพิจารณาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผลของการวิจัยพบว่า โครงสร้างของกลุ่มนักศึกษาผู้ใหญ่ฯ ในกลุ่มตัวอย่าง 586 คน ที่เคยเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับมาก่อนนั้น ส่วนมากเป็นเพศหญิง และส่วนมากอยู่ใน กลุ่ม 15-19 ปี โดยมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน ส่วนมากไม่เคยเรียนชั้นเด็กเล็กหรืออนุบาลมาก่อน ระดับชั้นที่มีปริมาณการออก กลางคันสูงสุดได้แก่ ระดับชั้นประถมปีที่ 4 โดยมีสาเหตุของการออกกลางคัน ทั้งจากสาเหตุ ส่วนตัวและครอบครัว โดยออกไปประกอบอาชีพหารายได้ทั้งโดยตนเอง หรือช่วยเหลือพ่อแม่หา รายได้ ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า ในกลุ่มผู้เสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับนั้นความจำเป็น ในการเลี้ยงชีพมีความสำคัญกว่า การศึกษามีความสำคัญเป็นเรื่องรองลงไป ในส่วนของความสัมพันธ์และบทบาทของตัวแปรในปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีต่อการเสียโอกาส ทางการศึกษาภาคบังคับนั้น พบว่า ปัจจัยด้านนักเรียนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญของตัวแปรที่ส่งผล ต่อการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับสูงกว่าปัจจัยทางด้านสภาพครอบครัวและปัจจัยทางด้าน โรงเรียนและครู แต่ทั้งนี้ บทบาทของปัจจัยทั้งสามดังกล่าวนั้นไม่เป็นบทบาทเฉพาะด้านหรือเฉพาะ ตัวเพียงอย่างเดียว แต่มีบทบาทเสริมกันหรือร่วมกัน หรือมีปฏิกริยาร่วมกันในการส่งผลกระทบ ต่อการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับอีกด้วย ในแง่ของบทบาทของตัวแปรย่อยที่ส่งผลต่อการ เสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับในเชิงสถิติโดยเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปรในปัจจัยแต่ ละด้าน พบว่า ปัจจัยด้านนักเรียนประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย คือ ปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรม พิเศษของโรงเรียน ปริมาณการย้ายโรงเรียน การขาดเรียนเป็นประจำ และการลาป่วยของปีสุดท้าย ปัจจัยด้านสภาพทางครอบครัวประกอบด้วย 2 ตัวแปรย่อย คือ ความสนใจ และเอาใจใส่ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และระดับการศึกษาของมารดา ส่วนปัจจัยด้านโรงเรียนและครูมีเพียง ตัวแปรเดียว คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของครูกับนักเรียน และในแง่บทบาทของตัวแปรย่อยใน ปัจจัยด้านต่างๆ ทุกด้านพบว่าประกอบด้วย 6 ตัวแปรย่อยที่ส่งผลต่อการเสียโอกาสทางการศึกษา ภาคบังคับในเชิงสถิติและเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปรคือ ปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ของโรงเรียน ความสนใจและเอาใจใส่ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ปริมาณการย้ายโรงเรียน การเปิดสอนชั้นสูงสุดของโรงเรียนประถมศึกษาที่เคยเรียน การขาดเรียนเป็นประจำ และปริมาณ การลาป่วยของปีสุดท้าย

บรรณานุกรม :
ภานุรัตน์ รัตยาภาส . (2527). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับของ นักศึกษาผู้ใหญ่ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภานุรัตน์ รัตยาภาส . 2527. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับของ นักศึกษาผู้ใหญ่ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภานุรัตน์ รัตยาภาส . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับของ นักศึกษาผู้ใหญ่ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2527. Print.
ภานุรัตน์ รัตยาภาส . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการเสียโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับของ นักศึกษาผู้ใหญ่ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2527.