ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบบางประการที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ นักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ที่เป็นไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบบางประการที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ นักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ที่เป็นไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : วิรุฬห์ นิลโมจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55615
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบางประการที่ เกี่ยวกับตัวผู้เรียน, สภาพแวดล้อมทางบ้าน และองค์ประกอบเกี่ยวกับโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (ท.3) ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ที่เป็นไทยมุสลิม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับตัวแปรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน ได้แก่ ความถนัดทางการเรียน ภาษาไทย (X(,1)), เพศ (X(,2)), อายุ (X(,3)), ระดับ การศึกษาเดิม (X(,4)), สถิติการมาเรียน (X(,5)), การฟังวิทยุโทรทัศน์และการอ่านหนังสือที่ เป็นภาษาไทยที่บ้าน (X(,6)), การพูดภาษาที่บ้าน (X(,7)), ถิ่นที่อยู่อาศัย (X(,8)), ระดับ การศึกษาของบิดา (X(,9)) และอาชีพของบิดา (X(,10)) และข้อมุลส่วนบุคคลของครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย (ท.3) ได้แก่ คุณวุฒิ (X(,11)), ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย (X(,12)) และการได้รับการอบรมการสอนนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 (X(,13)) กลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ นักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ที่เป็นไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ซึ่งกำลังเรียนวิชาภาษาไทย (ท.3) ในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2525 จำนวน 131 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบทดสอบความถนัดทางภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (ท.3) และแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลด ตัวแปรเป็นขั้นๆ ผลปรากฎว่า ความถนัดทางการเรียนภาษาไทย มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (ท.3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า น้ำหนักเบต้า ((+,b)).40 การฟังวิทยุ โทรทัศน์ และการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยที่บ้าน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (ท.3) อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 มีค่าน้ำหนักเบต้า .20 และคุณวุฒิของครูมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (ท.3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าน้ำหนัก เบต้าเท่ากับ .19 ตัวแปรอิสระเหล่านี้สามารถร่วมกัน (ท.3) ได้ร้อยละ 31 ส่วนตัวแปรอิสระ ตัวอื่นๆ ไม่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (ท.3) ใน เชิงสถิติ สมการในรูปคะแนนมาตราฐาน Z(,y) = 0.4008Z(,x)(,1) + 0.2048Z(,x)(,6) +0.1862Z(,x)(,11)

100R(2) = 30.9990%

บรรณานุกรม :
วิรุฬห์ นิลโมจน์ . (2526). องค์ประกอบบางประการที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ นักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ที่เป็นไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิรุฬห์ นิลโมจน์ . 2526. "องค์ประกอบบางประการที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ นักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ที่เป็นไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิรุฬห์ นิลโมจน์ . "องค์ประกอบบางประการที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ นักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ที่เป็นไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2526. Print.
วิรุฬห์ นิลโมจน์ . องค์ประกอบบางประการที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ นักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ที่เป็นไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2526.