ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในเขตการศึกษา 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในเขตการศึกษา 1
นักวิจัย : ธรรมรัตน์ รัมมนต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55522
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษา ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 ในเขตการศึกษา 1 โดยศึกษาจำแนกตามตัวแปรด้านระดับชั้น ที่เรียน เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา ทำเลที่พักอาศัย และลักษณะการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว และเปรียบเทียบบุคลิกภาพประชาธิปไตย ของกลุ่มนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จกับกลุ่มผู้ที่จบชั้นประถมปีที่ 4 แล้วไม่ได้ศึกษาต่อ โดยทำ การศึกษาจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3 จำนวน 200 คน ระดับที่ 4 จำนวน 200 คน และกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้จบชั้นประถมปีที่ 4 แล้วไม่ได้ศึกษาต่อ จำนวน 100 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักศึกษาทั้ง 2 ระดับ ใช้การสุ่มโดยวิธีการ Two Stage Stratified Random Sampling และการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ใช้ในการวิจัย ได้ 456 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 91.12 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบทางสถิติด้วยค่า t-test กับกลุ่มของตัวแปรที่ประกอบด้วย 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) กับกลุ่มของตัวแปรที่ประกอบด้วย 3 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ว่า 1. นักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3 กับระดับที่ 4 และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่ม มีลักษณะนิสัยที่เป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพประชาธิปไตย คือ ความรับผิดชอบ ความใจกว้าง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การมีส่วนร่วมกับกลุ่ม ความมั่นคงภายในตนเอง ความคิเริ่มสร้างสรรค์ และการเคารพต่อกฎหมายและระเบียบของสังคม อยู่ในเกณฑ์สูงเกือบทุกด้าน และทุกกลุ่มมี บุคลิกภาพประชาธิปไตยอยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ในด้านระดับชั้น ที่เรียน เพศ ทำเลที่พักอาศัย สถานภาพทางครอบครัว อาชีพของบิดามารดา และระดับการศึกษา ของบิดามารดาไม่มีผลทำให้บุคลิกภาพประชาธิปไตยแตกต่างกัน แต่พบว่า ความแตกต่างกันของอายุ ความแตกต่างกันของการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว มีผลทำให้บุคลิกภาพประชาธิปไตยแตกต่างกัน 2. นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มผู้เรียนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จกับกลุ่มผู้ที่จบชั้นประถม ปีที่ 4 แล้วไม่ได้ศึกษาต่อ มีลักษณะนิสัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพประชาธิปไตย อยู่ในเกณฑ์สูง และทั้ง 2 กลุ่ม มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยอยู่ในเกณฑ์สูงและไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ธรรมรัตน์ รัมมนต์ . (2523). การศึกษาบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในเขตการศึกษา 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธรรมรัตน์ รัมมนต์ . 2523. "การศึกษาบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในเขตการศึกษา 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธรรมรัตน์ รัมมนต์ . "การศึกษาบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในเขตการศึกษา 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2523. Print.
ธรรมรัตน์ รัมมนต์ . การศึกษาบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในเขตการศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2523.