ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็น ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็น ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : สุชาดา โพธิสมภาพวงษ์
คำค้น : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน , ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ , ออกเสียงภาษาอังกฤษ , COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING , CALL , PROBLEM SOUNDS IN ENGLISH , PRONUNCIATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา เพื่อเปรียบ เทียบคะแนนการฟังเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหากลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยการสุ่มห้องเรียน 1 ห้อง ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ทำการทดลองโดยให้นักเรียน เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 บทเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 10 คาบ รวม 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบทดสอบการฟังเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อน และหลังการทดลอง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายบท 4) แบบประเมินรายบทเพื่อแสดงความคิดเห็นของ นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการฟังเสียง และความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา ก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอน เสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหามีค่า 83.50/83.33 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. ความสามารถในการฟังเสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา หลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อน การเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี 4. จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์สังเกต และใช้แบบ ประเมินรายบทเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียน พบว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ คาดหวังว่าบทเรียนน่าจะสนุก และสามารถ พัฒนาการออกเสียงของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ ขณะเรียน มีความรู้สึกว่าสนุก มีความสุขในการเรียนและชอบกิจกรรมเพลง/เกมมากที่สุด และหลังเรียนสรุปว่าบท เรียนนี้เด่นด้านเนื้อหา สีสัน วิธีการสอน การนำเสนอ และเป็นบทเรียนที่ดีมาก สามารถพัฒนาการออกเสียงให้ดีขึ้นได้จริงและต้องการเรียนกับบทเรียนประเภท นี้อีกในวิชาอื่นๆ

บรรณานุกรม :
สุชาดา โพธิสมภาพวงษ์ . (2545). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็น ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุชาดา โพธิสมภาพวงษ์ . 2545. "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็น ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุชาดา โพธิสมภาพวงษ์ . "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็น ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สุชาดา โพธิสมภาพวงษ์ . การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็น ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.