ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นักวิจัย : อุทัย ขุมเหล็ก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1052549000052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน192 รูป/คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 8 รูป ซึ่งใช้มวลประชากรทั้งหมด และครูผู้สอนที่เป็นบรรพชิต28 รูป ครูผู้สอนที่เป็นคฤหัสถ์ 37 คน เจ้าหน้าที่ 13 รูป/คน คณะกรรมการสถานศึกษา 41 รูป/คนและคณะกรรมการนักเรียน 65 รูป ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ร้อยละ 50 ของแต่ละโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เป็นบรรพชิต เป็นครูผู้สอน เป็นคณะกรรมการนักเรียน มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่หรือเรียนในสถานศึกษาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 2. บุคลากรที่เป็นบรรพชิตมีความเห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ควรพัฒนาในระดับมากที่สุด คือ ควรมีแผนปฏิบัติงานประจำปีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร การจัดหาสื่อการเรียนการสอน ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ปรับปรุงห้องเรียนให้สะอาด พัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย จัดให้มีห้องสุขาที่สะอาดและถูกสุขอนามัย และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 3. บุคลากรที่เป็นคฤหัสถ์มีความเห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ควรพัฒนาในระดับมากที่สุด คือ มีการส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากร มีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร และควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ผู้บริหารควรสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงานให้กับบุคลากรจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 4. บุคลากรที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ α

= .05 ดังนี้ คือ โรงเรียนควรวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมควรมีการส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากร และโรงเรียนควรมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยบุคลากรที่เป็นบรรชิตมีความเห็นว่าโรงเรียนควรวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม โรงเรียนควรมีการส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรต่ำกว่าคฤหัสถ์ และมีความเห็นว่าโรงเรียนควรมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยสูงกว่าคฤหัสถ์

บรรณานุกรม :
อุทัย ขุมเหล็ก . (2549). ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุทัย ขุมเหล็ก . 2549. "ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุทัย ขุมเหล็ก . "ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
อุทัย ขุมเหล็ก . ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.