ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน
นักวิจัย : วีระยุทธ แก้ววังปลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1052549000051
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน ด้านร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสรุป ร่วมประเมิน และร่วมรับผลจากการพัฒนา 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในฝัน ทั้ง 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านชุมชน ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านงบประมาณและทรัพยากร ในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน 3)ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน 4) ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียนป่าซาง สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า กลุ่มสตรี ผู้นำศาสนา และผู้ประกอบการ จำนวน 315 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกกิจกรรมในกระบวนการวิจัย แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม แบบบันทึกการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม แบบสังคมมิติ แบบประเมินผลระหว่างการวิจัย แบบประเมินระดับการมีส่วนร่วมก่อนและหลังการวิจัย แบบประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์ ความแปรผัน และทดสอบที่ (t-test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิจัยส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย 1.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสรุป ร่วมประเมิน และร่วมรับผลการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 กิจกรรม และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่ากลุ่มเป้าหมายได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นที่เชื่อมโยงและ ต่อเนื่อง มีความหลากหลายทางความคิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำแนวคิดสู่การพัฒนาโรงเรียนป่าซางให้เป็นโรงเรียนในฝันต่อไป 1.2 การประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนระหว่างการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับดี และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการประเมินผลด้วยตนเองในทุกกิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นทั้งจุดเด่น จุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการเสนอทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการ ปัจจัยทีสนับสนุน และวิธีการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน 1.3 การประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนและหลังร่วมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสรุป ร่วมประเมิน และร่วมรับผลการพัฒนา หลังเข้าร่วมกระบวนการวิจัยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการวิจัย ที่ระดับนัยสำคัญ .01 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า หลังการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยกลุ่มเป้าหมายต้องการมีส่วนร่วมรับรู้และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมพัฒนาโรงเรียนป่าซางให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันที่ยั่งยืนต่อไป 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยด้านชุมชน ด้านคุณภาพนักเรียนด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านงบประมาณและทรัพยากร มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าปัจจัยด้านชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านงบประมาณและทรัพยากร และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานในฝัน มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย คือ ปัจจัยด้านผู้เรียนมีผลงานโดดเด่น เช่น นักเรียนมีความสามารถด้านการกีฬาจนเป็นตัวแทนทีมชาติ และด้านอาชีพ โดยได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาค ส่วนด้านชุมชนพบว่า ชุมชนยอมเสียสละเวลาเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซางให้เป็นโรงเรียนในฝันแต่จุดด้อย คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้และพัฒนา เช่น นักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการคิด ส่วนด้านงบประมาณและทรัพยากร ขาดผู้อุปถัมภ์โรงเรียน 3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างภาคีเครือข่ายชุมชน ชมรมผู้ปกครองนักเรียนชมรมศิษย์เก่า และเป็นวิทยากร 4. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน หลังจากร่วมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่เด่น คือการจัดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น มีการจัดการสอนแบบบูรณาการ สามารถเป็นต้นแบบชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำระบบ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนส่วนด้านที่ด้อยต้องปรับปรุง คือ นักเรียนไม่ค่อยสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นเท่าที่ควร ซึ่งโรงเรียนยังต้องพัฒนาด้านกระบวนการคิด และภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน 5. โครงสร้างการบริหารและการบริหารจัดการในการพัฒนาโรงเรียนป่าซางสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน พบว่า โรงเรียนป่าซางได้ปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนป่าซาง เป็นโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอำนาจลงสู่ระดับฝ่ายและกลุ่มงานประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย และ 6 กลุ่มงาน มีการบริหารเป็นทีม โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าประสงค์ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

บรรณานุกรม :
วีระยุทธ แก้ววังปลา . (2549). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีระยุทธ แก้ววังปลา . 2549. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีระยุทธ แก้ววังปลา . "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
วีระยุทธ แก้ววังปลา . การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.