ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อิทธิพล เพี้ยงจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1052549000050
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกตำรวจบ้าน อาสาสมัครและสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน 50 คน สมาชิกตำรวจบ้าน 34 คน สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม 65คน และอาสาสมัคร 5 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าตัวกลางเลขคณิต(Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)และเปรียบเทียบคู่โดยใช้ Sheffe ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกตำรวจบ้าน และสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรมในเคหสถานของตน 2 อันดับแรก คือ ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างอย่างเพียงพอและมีอาวุธปืนไว้ป้องกันทรัพย์สิน ส่วนอาสาป้องกันอาชญากรรมในเคหสถานของตน 2 อันดับแรก คือ ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างอย่างเพียงพอ และสร้างบ้านที่มีรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิดมั่นคง แข็งแรง 2. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 2 อันดับแรก คือ มีส่วนร่วมในการควบคุมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฏจราจร และช่วยเหลือเมื่อมีภัยพิบัติเช่นเพลิงไหม้แผ่นดินไหว น้ำท่วม อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน และดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การทำร้ายร่างกาย ซึ่งกันและกัน สมาชิกตำรวจบ้านมีส่วนร่วมในการให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน และช่วยเหลือเมื่อมีภัยพิบัติเช่นเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม และสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมมีส่วนร่วมในการควบคุมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฏจราจร และดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาล เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ 3. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร สมาชิกตำรวจบ้าน และสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเคหสถานของตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ α

= .05 ดังนี้ คือสร้างบ้านที่มีรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด มั่นคง แข็งแรงติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างเพียงพอ มีอาวุธปืนไว้ป้องกันทรัพย์สิน มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในบ้าน มีการติดตั้งเหล็กดัดภายในบ้าน และเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน 4. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร สมาชิกตำรวจบ้าน และสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรรมในชุมชนของตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ α

= .05 ดังนี้ คือดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเช่นการทะเลาะเบาะแว้งการทำร้ายร่างกาย ซึ่งกันและกัน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จับกุมผู้กระทำผิดกฏจราจรจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายอื่น ๆ สืบสวนผู้กระทำความผิด การปฏิบัติงานของสายตรวจ ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ ปราบปรามการค้าประเวณี ปราบปรามการค้า-ขายยาเสพติด จับกุมผู้เสพยาเสพติด ช่วยเหลือในด้านกฏหมาย สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนช่วยเหลือเมื่อมีภัยพิบัติเช่นเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และฉ้อโกงทรัพย์ จับกุมเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กระโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เรียกค่า เป็นพยานให้กับพลเมืองดีที่ถูกกระทำผิดกฏหมาย เป็นอาสาสมัครในโครงการฝากบ้านกับตำรวจ และร่วมกับชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม

บรรณานุกรม :
อิทธิพล เพี้ยงจันทร์ . (2549). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อิทธิพล เพี้ยงจันทร์ . 2549. "การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อิทธิพล เพี้ยงจันทร์ . "การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
อิทธิพล เพี้ยงจันทร์ . การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.