ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
นักวิจัย : อำพร ภิยารมณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1052549000049
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการขจัดความยากจนของรัฐบาล และเพื่อเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับโครงการขจัดความยากจนของรัฐบาลของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 300 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้เชฟเฟ (Sheffe) ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 1. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เห็นด้วยกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 1) กองทุนหมู่บ้านทำให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว 2) กองทุนหมู่บ้านทำให้การประกอบอาชีพดีขึ้น 3) การส่งเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนหมู่บ้านเป็นการเพิ่มภาระ 2. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ α

= .05 คือ กองทุนหมู่บ้านทำให้การประกอบอาชีพดีขึ้น คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปสร้างงาน คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปสร้างรายได้ สภาพเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ เป็นพื้นฐานในการสร้างกองทุนสวัสดิการของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของกองทุนหมู่บ้านเอง เป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ฝึกทักษะการบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้านเอง

บรรณานุกรม :
อำพร ภิยารมณ์ . (2549). ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อำพร ภิยารมณ์ . 2549. "ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อำพร ภิยารมณ์ . "ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
อำพร ภิยารมณ์ . ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.