ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
นักวิจัย : สุรชัย ขันติธรางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1052549000048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ้นและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจำนวน 40 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน กลุ่มทดลองเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีการเรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล จำนวน 1 ชุด ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Authorware 6 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม การป้อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลการจัดรูปแบบข้อมูล สูตรและฟังชั่น การสร้างชาร์ต โดยใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 30 คาบๆ ละ60 นาทีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้โปนแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล จำนวน 2 ฉบับคือแบบทดสอบภาคทฤษฎีและแบบทดสอบภาคปฏิบัติซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนโดยแบบทดสอบภาคทฤษฎีเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ส่วนแบบทดสอบภาคปฏิบัติเป็นชิ้นงานที่ให้นักศึกษาดำเนินการ จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation : CV) ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. นักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม เมื่อวัดจากพัฒนาการของผู้เรียน 2. นักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม 3. ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 0.61และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation) เท่ากับ 15.43 % นั่นคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยยกระดับค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทำให้ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มทดลองน้อยกว่าความแตกต่างภายในกลุ่มควบคุม 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลของนักศึกษากลุ่มทดลองกับนักศึกษากลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลทั้งด้านเนื้อหา ด้านภาพและเสียง ด้านการนำเสนอเนื้อหาและด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ส่วนจุดเด่นของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ ความทันสมัยและความน่าสนใจ เอื้อต่อการเรียนรู้และผลที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาดีขึ้นและประหยัดเวลาในการเรียนรู้ส่วนจุดอ่อนของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ นักศึกษาที่ไม่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์จะเรียนด้วยความยากลำบาก

บรรณานุกรม :
สุรชัย ขันติธรางกูร . (2549). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรชัย ขันติธรางกูร . 2549. "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรชัย ขันติธรางกูร . "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
สุรชัย ขันติธรางกูร . การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.