ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นักวิจัย : สิริรัตน์ ศรีโพธา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1052549000046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮองสอนเขต 1 กำหนดสำหรับนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมรวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำมีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณภาพด้านความตรงของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปทุกกิจกรรม 2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 90.84 ต่อ 94.15 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกคน 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนดสำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. การศึกษาคามพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
สิริรัตน์ ศรีโพธา . (2549). การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริรัตน์ ศรีโพธา . 2549. "การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริรัตน์ ศรีโพธา . "การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
สิริรัตน์ ศรีโพธา . การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีความหมายโดยใช้คำที่เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กำหนด สำหรับนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.