ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของสภานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของสภานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
นักวิจัย : สิงห์ทอง คำเขื่อน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1052549000045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของสถานศึกษารวมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคณะครูและผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1โดยเป็นผู้บริหาร จำนวน 74 คนเป็นครูผู้สอน จำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการวิเคระห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็นด้วยในระดับมากของภาพรวมของกระบวนการ4 ด้าน คือ การนำองค์กร การวางแผน การจัดองค์กร และการควบคุมองค์กร ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งานคือ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป พบว่าในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ปัญหาของโรงเรียน คือครูขาดแคลน ทำให้รับภาระหลายอย่าง งบประมาณไม่เพียงพอ ครูขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและใช้วิธีการสอนแบบเก่าที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

บรรณานุกรม :
สิงห์ทอง คำเขื่อน . (2549). ความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของสภานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิงห์ทอง คำเขื่อน . 2549. "ความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของสภานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิงห์ทอง คำเขื่อน . "ความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของสภานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
สิงห์ทอง คำเขื่อน . ความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของสภานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.