ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สากล มีสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1052549000043
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้า ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดสมมุติฐานว่าปัจจัยลักษณะด้านส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและนวัตกรรมของเกษตรกรในการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นปัยจัยสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร ประชากรที่ศึกษาเป็นเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาจำนวน 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร จากการศึกษาลักษณะของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้า พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย48.11 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกกาแฟโดยเฉลี่ย 9.90 ปี มีรายได้ของครัวเรือนประมาณ 3,500 - 30,000 บาทต่อปี ขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 17.52 ไร่ มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ยจำนวน 2 คน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สินเชื่อโดยใช้สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด ครึ่งหนึ่งจำหน่ายกาแฟผ่านพ่อค้าคนกลางและช่องทางอื่น ส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการปลูกกาแฟอาราบิก้าจากการสื่อสาร 4 ด้าน คือ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ การติดต่อกับบุคคลอื่น การเข้ารับการฝึกอบรม การได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ มีการนำนวัตกรรมการปลูกกาแฟอาราบิก้าไปปฏิบัติโดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.27และมีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าในระดับสูง โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.89 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย นวัตกรรมของเกษตรกรด้านการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ปัจจัยทางลักษณะด้านสังคมหรือการสื่อสาร นวัตกรรมของเกษตรกรด้านการป้องกันจำจัดโรคและแมลง และอายุของเกษตรกร ปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าคือต้องการพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคในผลผลิตสูง ต้นเตี้ยข้อสั้น มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ต้องการปุ๋ยที่มีคุณภาพดีต้องการให้มีการมีการอบรมวิธีการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ให้มีการประกันราคาผลผลิต และมีแหล่งเงินกู้หรือทุนที่ปลอดดอกเบี้ย

บรรณานุกรม :
สากล มีสุข . (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สากล มีสุข . 2549. "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สากล มีสุข . "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
สากล มีสุข . ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.