ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=54922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบ เบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ขั้นตอนดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการออกแบบรูปแบบ ขั้นการตรวจสอบรูปแบบ และขั้นการ สรุปผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ทางการบริหารการศึกษา จำนวน 7 คน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 5 จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ และแบบสอบถามความคิดเห็น ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 5 เกี่ยวกับความ เหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านหลักการ ด้านองค์ประกอบ และด้านขั้นตอน และวิธีดำเนินงานด้านหลักการ มี 3 ข้อ คือ 1) มุ่งให้ความสำคัญกับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและชุมชน 2) เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง 3) เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือกันจรรโลงคุณภาพของโรงเรียนด้านองค์ประกอบ มี 3 ส่วน คือ 1) ตัวผลักดัน ประกอบด้วย ภาวะผู้นำของ ผู้รับในอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ 2) ระบบ ประกอบด้วย สารสนเทศและการวิเคราะห์ กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ การบริหารกระบวนการ 3) เป้าหมาย ประกอบด้วย ผลงานของโรงเรียนโดยเน้นในเรื่อง คุณภาพของนักเรียน และความพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการดำเนิน งานและการวางแผน 2) การดำเนินงานตามแผน 3) การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 4) การสรุปผลการดำเนินงาน 2. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 5 มีความคิด เห็นว่ารูปแบบที่นำเสนอส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ยกเว้นการทำงานแบบข้ามสายงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนมีความ เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช . (2544). การนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช . 2544. "การนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช . "การนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช . การนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.