ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่สำหรับ นักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่สำหรับ นักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
นักวิจัย : สุพิศ จันทร์พวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=53498
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการในการเรียนรู้เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ของนักศึกษากลุ่มสนใจที่เรียน โดยใช้วีดิทัศน์และการเรียนแบบบรรยายประกอบการสาธิต กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือก โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะ เจาะจง จากนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 60 คน และจัดเข้า เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยวีดิทัศน์เรื่องการเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.83 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ pretest-posttest control group design วิธีการทดลองกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้ วีดิทัศน์ ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนโดยวิทยากรบรรยายประกอบ การสาธิต หลังจากจบการเรียนแล้วทั้งสองกลุ่มได้รับการ ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลที่ได้ นำมาวิเคราะห์โดยใช้ t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มสนใจที่เรียนโดยใช้ วีดิทัศน์์และการเรียนแบบบรรยายประกอบการสาธิต มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการในการเรียนรู้ไม่ แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สุพิศ จันทร์พวง . (2539). ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่สำหรับ นักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิศ จันทร์พวง . 2539. "ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่สำหรับ นักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิศ จันทร์พวง . "ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่สำหรับ นักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
สุพิศ จันทร์พวง . ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่สำหรับ นักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.