ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหาร
นักวิจัย : นิติน ออรุ่งโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=53620
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้วยเหตุที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีกำลังทหารเพื่อกระทำการให้บรรลุถึง ประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคง หรือการพัฒนาประเทศ อันมี วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ ทหารจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับรัฐตามกฎหมายมหาชนที่จะมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ในการที่จะไม่ถูกลงทัณฑ์ตามอำเภอใจ โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิในเชิงป้องกันหรือ การดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหาร ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะต้อง คำนึงถึงหลักนิติรัฐที่ถือว่าการกระทำของฝ่ายปกครองต้องเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยชอบธรรม อันได้แก่ หลักความไม่มีส่วนได้เสีย หลักการรับฟัง และหลักการต้อง ให้เหตุผล พร้อมไปกับหลักความเด็ดขาดในการบังคับบัญชาทหาร โดยหาจุดสมดุลระหว่าง หลักทั้งสองด้านนี้ งานวิจัยนี้จะกล่าวถึงหลักการสำคัญดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึง ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหารในปัจจุบันว่า มีแนวคิดในการให้ ความคุ้มครองสิทธิของทหารตามหลักนิติรัฐเพียงใด รวมทั้งจะต้องไม่ให้หลักความเด็ดขาด ในการบังคับบัญชาทหารหมดสิ้นไปด้วย ทั้งนี้ปรากฎหลักเกณฑ์ของการดำเนินการเพื่อ พิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และ คำชี้แจงกองทัพบก เรื่อง อำนาจและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและนายทหารพระธรรมนูญ เกี่ยวแก่การสืบและสอบสวนคดี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2493 ซึ่งได้พบว่า ยังมีข้อบกพร่อง หลายประการ กล่าวคือ การให้อำนาจอย่างมากแก่ผู้บังคับบัญชาในกรณีความผิดที่ปรากฎ ชัดแจ้ง การไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำเนินการทางวินัย และการไม่กำหนดกระบวนการ รับฟังให้ชัดเจนในกรณีความผิดไม่ปรากฎชัดแจ้ง การขาดความยืดหยุ่นในการให้เหตุผล ก่อนสั่งลงทัณฑ์ และความล่าช้าของการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหาร จึงสมควร แก้ไขหลักเกณฑ์ของการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหารที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม :
นิติน ออรุ่งโรจน์ . (2540). ปัญหาการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิติน ออรุ่งโรจน์ . 2540. "ปัญหาการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิติน ออรุ่งโรจน์ . "ปัญหาการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
นิติน ออรุ่งโรจน์ . ปัญหาการดำเนินการเพื่อพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยทหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.