ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : สุนทรี ใจมีธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=52613
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อทราบความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตน ของผู้มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มารับบริการ ฉีดวัคซีน ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวเมื่อเทียบ กับรายจ่ายต่อเดือน การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในรอบ 3 เดือนที่ ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สถาน บริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 297 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าที ค่าเอฟ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 1. ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีพฤติกรรมด้านความรู้ และด้านเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับปานกลาง และด้านการปฏิบัติ ตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับพอใช้ 2. ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ของครอบครัวเมื่อเทียบกับรายจ่ายต่อเดือน การได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าต่างกัน มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 3. ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้เจตคติ และการปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 4. พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ด้านความรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติ ด้านเจตคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ และ ด้านความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
สุนทรี ใจมีธรรม . (2542). พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนทรี ใจมีธรรม . 2542. "พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนทรี ใจมีธรรม . "พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
สุนทรี ใจมีธรรม . พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.