ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษาและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษาและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : วิเรขา ปัญจมานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=52553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษา แต่ละด้านกับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และหาค่าน้ำหนักความสำคัญของสมรรถภาพ สมองทางภาษาแต่ละด้านที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 506 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2541 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดน่านที่เลือกมาโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดสมรรถภาพสมองทางภาษา ด้าน ศัพท์สัมพันธ์ ด้านคำตรงกันข้าม ด้านเติมคำในช่องว่าง ด้านคำที่มีความหมายใกล้เคียง และ ด้านประโยคผิดความ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษาทั้ง 5 ด้าน มีความ สัมพันธ์กับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่า น้ำหนักความสำคัญของสมรรถภาพสมองทางภาษาด้านคำตรงกันข้าม ด้านเติมคำในช่องว่าง ด้านคำที่มีความหมายใกล้เคียงและด้านประโยคผิดความส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษา อังกฤษอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และค่าน้ำหนักความสำคัญของสมรรถภาพสมองทางภาษา ด้านศัพท์สัมพันธ์ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วิเรขา ปัญจมานนท์ . (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษาและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิเรขา ปัญจมานนท์ . 2542. "ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษาและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิเรขา ปัญจมานนท์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษาและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
วิเรขา ปัญจมานนท์ . ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษาและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.