ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลำดับนิวคลีโอไทด์ของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในไพรเมท:จากลิงโลกใหม่ถึงลิงโลกเก่า

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลำดับนิวคลีโอไทด์ของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในไพรเมท:จากลิงโลกใหม่ถึงลิงโลกเก่า
นักวิจัย : สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
คำค้น : amino acid sequence , nucleotide sequence , parathyroid hormone , primates , พาราไทรอยด์ฮอร์โมน , ลำดับกรดอะมิโน , ลำดับนิวคลิโอไทด์ , ไพรเมท
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4180002 , http://research.trf.or.th/node/551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานของลำดับนิวคลิโอไทด์และลำดับกรดอะมิโนของ พาราไทรอยด์ฮอร์โมนในสัตว์กลุ่มไพรเมทตั้งแต่ลิงโลกใหม่ถึงลิงโลกเก่า และหาความสัมพันธ์ เชิงวิวัฒนาการของสัตว์ในกลุ่มไพรเมทจากข้อมูลที่ได้ วิธีทดลอง : ศึกษาลำดับนิวคลิโอไทด์จำนวน 550 คู่เบสของพาราไทรอยด์ฮอร์โมน (PTH) ใน สัตว์กลุ่มไพรเมท 9 ชนิดจากดีเอ็นเอทั้งสองสายโดยวิธี direct sequencing ซึ่งดีเอ็นเอสายเดี่ยว เตรียมโดยใช้ streptavidin magnetic beads (Dyna beads) และ biotinylated primer จากนั้น นำลำดับนิวคลิโอไทด์ที่ได้ไปอนุมานหาลำดับกรดอะมิโน และนำทั้งลำดับนิวคลิโอไทด์และลำดับ กรดอะมิโนที่ได้ไปหาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ โดยวิธี parsimony ผลการทดลอง : พบว่าลำดับนิวคลิโอไทด์ของ PTH gene ประกอบด้วย intron ที่มี 103 คู่เบส ที่แยก exon ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเมื่อถอดและแปลรหัสจะได้เปปไทด์ prepro และ PTH เปป ไทด์ prepro-PTH ที่ได้ประกอบด้วยกรดอะมิโน 25 ตัว ของ “pre-sequence” กรดอะมิโน 6 ตัว ของ “pro-sequence” และกรดอะมิโน 84 ตัว ของ “PTH” จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง พันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการโดยอาศัยลำดับนิวคลิโอไทด์พบว่าสามารถแบ่งสัตว์กลุ่มไพรเมท 9 ชนิด ออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ ลิงมาโมเส็ท-ทามารินและลิงโลกใหม่, ลิงโลกเก่า, ชะนี, อูรังอูตัง และชิมแพนซี แต่เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการโดยอาศัยลำดับกรด อะมิโนพบว่าสามารถแบ่งสัตว์กลุ่มไพรเมท 9 ชนิด ออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ลิงมาโมเส็ท-ทามาริน และลิงโลกใหม่, ลิงโลกเก่า, ชะนี (lesser apes) และ ลิงเอพใหญ่ (great apes) และเมื่อเปรียบ เทียบลำดับกรดอะมิโนที่ได้ในลิงกลุ่มต่าง ๆ กับคน พบว่ามีกรดอะมิโนจำนวน 8/6/5, 3/3/3, 1 และ 1/0 ตัวที่แตกต่างกัน ตามลำดับ บทสรุปและวิจารณ์ : จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเป็น ฮอร์โมนอนุรักษ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในสัตว์อันดับไพรเมท โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง ลิงชิมแพนซีและคนที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเลย และในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมเชิงวิวัฒนาการของไพรเมทโดยใช้ PTH gene พบว่าสามารถใช้จัดจำแนกได้ในระดับวงศ์ เท่านั้น ข้อเสนอแนะ : จากข้อมูลนี้อาจกล่าวได้ว่าลิงเอพเป็นสัตว์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นสัตว์ ทดลองในการศึกษาเกี่ยวกับ bone metabolism โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการข้อมูลที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ได้ทันที Objectives : To determine the nucleotide and deduced amino acid sequences of parathyroid gene in primates, from new world to old world monkeys, and to construct the phylogenetic tree of those primates based on the determined sequences Methodology : The nucleotide sequences of the parathyroid hormone (PTH) gene in 9 species of primates were analyzed. The sequences of 550 base pairs were determined from both strands by direct sequencing method. Single-strand DNA was prepared using streptavidin magnetic beads (Dyna beads) in combination with a biotinylated primer. The nucleotide sequences were deduced to amino acid sequences. Thus, the phylogeny was estimated from those nucleotide and amino acid sequences using a parsimony method. Results : The PTH gene contained one intron of 103 base pairs which separates two exons that code the sequence of prepro and PTH, respectively. The prepro-PTH consists of 25 amino acids of the “pre” sequence and 6 amino acids of the “pro” sequence and 84 amino acids of “PTH”. Phylogenetic analysis of the nucleotide sequences revealed that these 9 species of primates were divided into 5 groups of Marmosets-tamains and new world monkeys, Old world monkeys, Hylobates lar, Pongo pygmeus, and Pan troglodytes. However, the phylogenetic analysis of the amino acid sequences revealed that these 9 species of primates were divided into 4 groups of Marmosets-tamains and new world monkeys, Old world monkeys, H. lar (lesser apes) and Great apes. In addition, it showed only 8/6/5, 3/3/3, 1 and 1/0 amino acid substitutions of those 4 groups of monkeys, respectively, when compared to the amino acid sequence of humans. Discussion Conclusion : It may conclude that parathyroid hormone is very conserved among primates, especially between chimpanzee and human. Suggestions/ Further Implication/ Implementation : From this study, it can suggest that Apes are the most suitable animal model for studying about the bone metabolism and applying the knowledge to clinical use in human.

บรรณานุกรม :
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . (2543). ลำดับนิวคลีโอไทด์ของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในไพรเมท:จากลิงโลกใหม่ถึงลิงโลกเก่า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . 2543. "ลำดับนิวคลีโอไทด์ของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในไพรเมท:จากลิงโลกใหม่ถึงลิงโลกเก่า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . "ลำดับนิวคลีโอไทด์ของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในไพรเมท:จากลิงโลกใหม่ถึงลิงโลกเก่า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . ลำดับนิวคลีโอไทด์ของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในไพรเมท:จากลิงโลกใหม่ถึงลิงโลกเก่า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.