ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลของการฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลกับกิจกรรมกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านสังคมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลของการฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลกับกิจกรรมกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านสังคมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : แก้วจิต มากปาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=51500
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการ ฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกิจกรรมกลุ่ม ที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ที่มีอัตมโนทัศน์ด้าน สังคมต่ำกว่าเปอร์เซนไทล์ที่ 25 ลงมา ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่ม อย่างง่ายจากประชากร จำนวน 16 คน แยกเป็นสองกลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งจะได้จำนวนนักเรียนกลุ่มทดลอง สองกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการฝึกการ วิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มทดลองที่ 2 ได้ เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test) และการทดสอบของแมน-วิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักเรียนมีอัตมโนทัศน์ด้านสังคมดีขึ้น อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังจากการฝึกการวิเคราะห์ ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2. นักเรียนมีอัตมโนทัศน์ด้านสังคมดีขึ้น อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3. นักเรียนที่ได้รับการฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีอัตมโนทัศน์ ด้านสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
แก้วจิต มากปาน . (2540). การเปรียบเทียบผลของการฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลกับกิจกรรมกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านสังคมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
แก้วจิต มากปาน . 2540. "การเปรียบเทียบผลของการฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลกับกิจกรรมกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านสังคมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
แก้วจิต มากปาน . "การเปรียบเทียบผลของการฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลกับกิจกรรมกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านสังคมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
แก้วจิต มากปาน . การเปรียบเทียบผลของการฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลกับกิจกรรมกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านสังคมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.