ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : วิภา ด่านธำรงกูล , อุษณีย์ พึ่งปาน , ศศิธร แจ่มถาวร
คำค้น : ยาเสพติด--ไทย , การติดยาเสพติด--ไทย , ยาเสพติดกับเยาวชน--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746348183 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลทั่วไป : สภาพความเป็นอยู่และครอบครัว ; การศึกษาและพฤติกรรมในโรงเรียน ; สังคม สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย -- ลักษณะการต้องโทษ -- การใช้สารเสพติด : ประสบการณ์ใช้สารเสพย์ติด ; การใช้สารเสพย์ติดในระยะ 30 วัน ก่อนต้องโทษ ; การหยุดใช้สารเสพย์ติด ; ความรู้และทัศนคติการใช้สารเสพย์ติด ; การดื่มสุราและลักษณะประชากร ; การดื่มสุราและการใช้สารเสพย์ติด -- การมีเพศสัมพันธ์ -- การมีเพศสัมพันธ์และการใช้สารเสพย์ติด -- การศึกษาเฉพาะกรณีและตัวอย่างกรณีศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีสารเสพย์ติดและคดีอื่น ๆ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง จำนวนตัวอย่างที่ศึกษา 687 ราย เป็นชาย 564 ราย จากสถานฝึกอบรมชาย 4 แห่ง ได้แก่ บ้านเมตตา บ้านมุทิตา บ้านกรุณาและบ้านอุเบกขา และหญิง 1 แห่ง จากสถานฝึกอบรมบ้านปราณี จำนวน 123 ราย เป็นผู้ต้องโทษคดีสารฯ ร้อยละ 23 ที่เหลือเป็นคดีอื่น ๆ กลุ่มที่ศึกษาเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 8-24 ปี ร้อยละ 80 เป็นผู้ที่มีงานทำ บางส่วนหารายได้พิเศษจากการลักขโมยหรือขายสารฯ ก่อนถูกจับร้อยละ 16 กำลังศึกษาอยู่ ครึ่งหนึ่งของเด็กฯมาจากต่างจังหวัด ร้อยละ 22 อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เด็กฯร้อยละ 40 รายงานว่าอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ และร้อยละ 23 ของกลุ่มนี้รายงานว่า พ่อแม่เคยทะเลาะกันในช่วง 1 เดือนก่อนถูกจับ ร้อยละ 60 รายงานว่าพ่อดื่มสุราประจำ คนในครอบครัวร้อยละ 26 เคยต้องโทษ พบว่าเด็กฯหญิง มีความกลุ้มใจมากต่อการถูกดุว่ากล่าว ขณะที่เด็กฯชายจะกังวลเรื่องการทะเลาะวิวาทเป็นส่วนใหญ่ เด็กฯคดีสารฯ และคดีอื่นๆ เคยถูกจับมาก่อน ร้อยละ 50 และ 30 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการต้องโทษครั้งนี้ เด็กฯชายคดีสารฯ ถูกตัดสินลงโทษต่ำกว่า 1 ปี มากกว่าเด็กฯหญิง 2 เท่า ร้อยละ 66 และ 30 ทั้งนี้เนื่องจากครึ่งหนึ่งของเด็กฯหญิงต้องคดีขายสารฯ เด็กฯชายและหญิงดคีสารฯ ร้อยละ 5 และ 38 ไม่เคยใช้สารฯเลย ส่วนคดีอื่น ๆ ประมาณครึ่งหนึ่งเคยใช้สารฯ เด็กฯส่วนมากจะเริ่มจากสารที่หาได้ง่ายในสังคม เช่น สารระเหย ไปจนถึงสารชนิดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากและหางายในกลุ่มผู้เสพ เช่น เฮโรอีน ชนิดที่นิยมใช้คือ สารระเหยและกัญชา อายุที่เริ่มใช้อยู่ระหว่าง 14-16 ปี สาเหตุหลักคืออยากทดลอง ผู้ที่เคยใช้มากกว่าร้อยละ 85 ไม่เคยรักษาเพื่อหยุดใช้สารฯ เด็กฯชายและหญิงรายงานว่าเคยอดเองเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ร้อยละ 27 และ 24 ตามลำดับ เด็กฯส่วนใหญ่รายงานว่าสารฯเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะทำให้เสียสุขภาพร่างกายและจิตใจ เด็กฯไม่เคยใช้สารฯจะรู้จักสารระเหยในอัตราสูงสุด รองลงมาได้แก่ กัญชา เด็กฯประมาณ 1 ใน 3 เคยดื่มสุรา สาเหตุของการดื่มครั้งแรกระหว่างชายและหญิงต่างกัน เด็กฯชายร้อยละ 5 รายงานว่าติดสุรา ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กฯชายมีประสบการณ์ดื่มสุราก่อนใช้สารฯอย่างน้อย 1 ปี และ 1 ใน 3 ใช้ในช่วงอายุเดียวกัน พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศึกษา เด็กฯทั้งชายและหญิงประมาณร้อยละ 60 รายงานว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 80 มีประสบการณ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 14-16 ปี นอกจากนี้เด็กฯชาย หญิง ร้อยละ 77 และ 43 เคยมีคู่นอนมาแล้วมากกว่า 1 คน เด็กฯร้อยละ 8 รายงานว่าใช้ถุงยางทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้พบว่า กลุ่มที่เคยใช้สารฯ จะมีประสบการณ์ทางเพศในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มไม่เคยใช้ 2 เท่าทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กชายอายุ 7-14 ปี มากกว่า 8 เท่า กล่าวโดยสรุปแล้วการที่เด็กฯกลุ่มนี้มีพฤติกรรมต่าง ๆ ก่อนวันอันสมควร เช่น พฤติกรรมทางเพศ และหรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของสังคมโดยส่วนรวม เช่น พฤติกรรมการใช้สารฯ น่าจะมีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการประกอบกันและจากข้อมูลที่ศึกษา บ่งว่าปัจจัยจากสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม น่าจะมีอิทธิพลค่อนข้างมากที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ

บรรณานุกรม :
วิภา ด่านธำรงกูล , อุษณีย์ พึ่งปาน , ศศิธร แจ่มถาวร . (2539). ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภา ด่านธำรงกูล , อุษณีย์ พึ่งปาน , ศศิธร แจ่มถาวร . 2539. "ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภา ด่านธำรงกูล , อุษณีย์ พึ่งปาน , ศศิธร แจ่มถาวร . "ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วิภา ด่านธำรงกูล , อุษณีย์ พึ่งปาน , ศศิธร แจ่มถาวร . ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.