ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
นักวิจัย : ชนิดา พลานุเวช , ศศิธร แจ่มถาวร , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , ปิยะพร ทาคำถา , ประสิทธิ์ อินต๊ะ
คำค้น : ผู้ติดเชื้อเอชไอวี , โรคเอดส์--ผู้ป่วย , การเฝ้าระวังโรค , ภูมิคุ้มกัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ติดตามระดับดัชนีบ่งชี้ภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อโรคเอดส์เปรียบเทียบกับผู้ไม่ติดเชื้อ กลุ่มศึกษา คือ ผู้มาขอรับการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ ที่ฝ่ายงานกามโรคและโรคเอดส์ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 121 คน (ชาย 61 คน หญิง 60 คน) ในจำนวนนี้ พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ 25 คน ไม่ติดเชื้อ 96 คน การศึกษาประกอบด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม และตรวจสารต่าง ๆ ในเลือดทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่การตรวจวัดัชนีบ่งชี้ภาวะภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้น (เบตา-2-ไมโครกลูบิน นีออพเทอริน อิมมูโนโกลบูลินรวมชนิดจี ชนิดเอ และชนิดเอ็ม) การตรวจทางโลหิตวิทยา และการตรวจวัดปริมาณซีดี 4 ในบางราย ดำเนินการศึกษาแบบติดตามรวม 3 ครั้ง คือครั้งแรกที่เข้าโครงการฯ และหลังจากทราบผลการติดเชื้อ 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ติดเชื้อมาขอตรวจหาการติดเชื้อเนื่องจากมีอาการป่วยหรือคู่มีอาการป่วย หรือคู่ติดเชื้อ ซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตระหว่างดำเนินโครงการ 8 ราย ระดับเมตา-2-ไมโครโกลบูลิน นีออพเทอริน อิมมูโนโกลบูลินรวมชนิดจีและชนิดเอ ในกลุ่มที่เสียชีวิต สูงกว่ากลุ่มติดเชื้อที่เหลือ และสูงกว่ากลุ่มไม่ติดเชื้อตามลำดับ กลุ่มติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา ในระยะ 6 เดือนที่ตติดตามผล มากกว่ากลุ่มไม่ติดเชื้อ โดยระดับสารต่าง ๆมีแนวโน้มลดลง การติดตามการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถใช้เป็นดัชนีประเมินความรุนแรงของอาการป่วยได้เช่นกัน โรงพยาบาลชุมชนสามารถเลือกใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความพร้อมของดรงพยาบาล ในการติดตามเพื่อเฝ้าระวังโรคเอดส์ในชุมชนของตนได้

บรรณานุกรม :
ชนิดา พลานุเวช , ศศิธร แจ่มถาวร , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , ปิยะพร ทาคำถา , ประสิทธิ์ อินต๊ะ . (2543). การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา พลานุเวช , ศศิธร แจ่มถาวร , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , ปิยะพร ทาคำถา , ประสิทธิ์ อินต๊ะ . 2543. "การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา พลานุเวช , ศศิธร แจ่มถาวร , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , ปิยะพร ทาคำถา , ประสิทธิ์ อินต๊ะ . "การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ชนิดา พลานุเวช , ศศิธร แจ่มถาวร , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , ปิยะพร ทาคำถา , ประสิทธิ์ อินต๊ะ . การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.