ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุ
นักวิจัย : ภัททรียา กิตติเจริญเกียรติ
คำค้น : เครื่องจักรกล--การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม , การบำรุงรักษาโรงงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตรา รู้กิจการพานิช , สมชาย พวงเพิกศึก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762372 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยคัดเลือกเครื่องจักรในสายการผลิตที่มีประสิทธิผลโดยรวมต่ำสุด ซึ่งภายหลังการคัดเลือกเครื่องจักรแล้วพบว่า เครื่องจักรประเภท TAP-1RII ในสายการผลิต Pressimg มีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรต่ำสุด จึงเลือกมาเป็นเครื่องจักรตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษา โดยจะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทำให้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรต่ำ จากนั้นจะวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน มีรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมทุกส่วนของเครื่องจักร และความถี่ในการบำรุงรักษายังไม่เหมาะสม ทำให้อัตราการขัดข้องของเครื่องจักรอยู่ในอัตราที่สูง จากสาเหตุที่กล่าวมา ทำให้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการบำรุงรักษาเครื่องจักรไว้ดังนี้ 1. จัดทำแผนการบำรุงรักษา โดยแบ่งออกเป็น แผนการบำรุงรักษาระยะยาว (5 ปี) ระยะกลาง (ประจำปี) ระยะสั้น (ประจำเดือน) แผนการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และแผนการหล่อลื่น 2. จัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษา ได้แก่ มาตรฐานการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ มาตรฐานการถอดและติดตั้งแม่พิมพ์ มาตรฐานการหล่อลื่นและมาตรฐานการทำความสะอาดแม่พิมพ์ 3. การควบคุมการบำรุงรักษา ได้แก่ จัดทำตารางการทำงานของช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร จัดทำตารางอะไหล่สำรอง จัดทำประวัติเครื่องจักร ใบรายงานการซ่อมและใบรายงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร หลังจากปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและนำไปปฏิบัติแล้วพบว่า ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรสูงขึ้น โดยก่อนการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเท่ากับ 85.53% และภายหลังปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเท่ากับ 93.84% ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า เมื่อปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแล้ว ทำให้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรสูงขึ้น อัตราการขัดข้องของเครื่องจักรลดลง และยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรลดลงอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ภัททรียา กิตติเจริญเกียรติ . (2547). การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัททรียา กิตติเจริญเกียรติ . 2547. "การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัททรียา กิตติเจริญเกียรติ . "การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ภัททรียา กิตติเจริญเกียรติ . การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.