ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
นักวิจัย : คทาวุธ ไชยแสน, 2521-
คำค้น : ฟังก์ชันพหุนาม , อุณหภูมิ , วัสดุเชิงประกอบ , ความร้อน--การนำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัฒนชัย สมิทธากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745314145 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1536
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการนำความร้อนและหน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในแผ่นประกอบ การวิเคราะห์การนำความร้อนใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสามแทนการกระจายอุณหภูมิในทิศทางความหนา ทำให้สามารถลดขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาในสามมิติให้เป็นแบบเสมือนสองมิติ ส่วนการวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมินั้นอาศัยทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนื่องจากแรงเฉือนระดับชั้นที่สาม ทั้งนี้จะพิจารณาแผ่นประกอบที่แต่ละชั้นมีความหนาคงที่และมีคุณสมบัติเป็นแบบออโธทรอปิก เงื่อนไขขอบเขตของแผ่นประกอบจะพิจารณาเป็นการกำหนดอุณหภูมิ กำหนดฟลักซ์ความร้อน และกำหนดการพาความร้อน ในส่วนของการแก้ปัญหาในภาวะไม่คงที่นั้น อาศัยวิธีความสัมพันธ์เวียนบังเกิด โดยมีการแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆ แล้วทำการคำนวณทีละช่วงเวลาต่อเนื่องกัน จากการวิเคราะห์ปัญหาตัวอย่างพบว่า การวิเคราะห์การนำความร้อนโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสามแทนการกระจายอุณหภูมิในทิศทางความหนานั้นจะให้ผลดีเมื่อแผ่นประกอบมีค่า อัตราส่วนสัมประสิทธิ์การนำความร้อนในแต่ละชั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 ถึง 20 และความกว้างต่อความหนามีค่ามากกว่า 40 ทั้งนี้แบบจำลองดังกล่าวสามารถใช้ได้ดีกับแผ่นประกอบที่มีความหนาในแต่ละชั้นแตกต่างกันได้ โดยไม่จำกัดจำนวนชั้นของแผ่นประกอบ ส่วนการวิเคราะห์หน่วยแรงในแผ่นประกอบภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยอาศัยทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนื่องจากแรงเฉือนระดับชั้นที่สาม เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีตพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน

บรรณานุกรม :
คทาวุธ ไชยแสน, 2521- . (2547). การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คทาวุธ ไชยแสน, 2521- . 2547. "การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คทาวุธ ไชยแสน, 2521- . "การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
คทาวุธ ไชยแสน, 2521- . การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.