ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
นักวิจัย : ศิริพจน์ สุรบถโสภณ, 2522-
คำค้น : การค้นข้อสนเทศ , การถอดตัวอักษร , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ , จีเนติกอัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเสริม กิจศิริกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763832 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการการค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษโดยใช้วิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์กและแบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟในการเข้ารหัสคำ และใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการค้นคืน วิธีการที่นำเสนอช่วยให้สามารถค้นคืนคำทับศัพท์ข้ามภาษาได้โดยไม่ต้องอาศัยพจนานุกรม ในการค้นคืนข้ามภาษาโดยไม่อาศัยพจนานุกรมนั้นจำเป็นต้องใช้หลักการเข้ารหัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงอ่านของคำและประกอบด้วยรหัสเสียงของแต่ละตัวอักษรของคำมาเรียงต่อกัน ในการที่จะทราบว่าตัวอักษรที่กำลังสนใจในคำนั้นให้รหัสเสียงใดจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาตัวอักษรข้างเคียงด้วย ดังนั้นการเข้ารหัสคำสามารถจัดได้ว่าเป็นปัญหาการจำแนกอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงได้นำวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์กและแบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟมาใช้ในการเข้ารหัสคำ แต่เนื่องจากว่ารหัสคำของคำไหทยและอังกฤษที่มีเสียงอ่านตรงกัน อาจมีความแตกต่างกันบ้าง จึงได้ใช้ชั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาต้นทุนการแก้ไขอักขระที่ใช้ในเทคนิคการเปรียบเทียบแบบประมาณสำหรับการค้นคืนคำที่มีเสียงอ่านคล้ายกันมากที่สุด จากผลการทดลองด้วยวิธี K-fold cross validation พบว่าเมื่อใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กร่วมกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสามารถให้ผลการค้นคืน F1 ได้ประมาณ 90% และเมื่อใช้แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสามารถให้ผลการค้นคืน F1 ได้ประมาณ 80%

บรรณานุกรม :
ศิริพจน์ สุรบถโสภณ, 2522- . (2547). การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพจน์ สุรบถโสภณ, 2522- . 2547. "การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพจน์ สุรบถโสภณ, 2522- . "การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศิริพจน์ สุรบถโสภณ, 2522- . การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.