ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งหลอด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งหลอด
นักวิจัย : ภูวนาถ กาบคำ, 2522-
คำค้น : น้ำแข็ง--การผลิต , การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น , ความร้อน--การถ่ายเท
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตติน แตงเที่ยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745317829 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1515
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาภาระความเย็นและอัตราการผลิตน้ำแข็งเมื่อ เทียบกับเวลาของกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด โดยทั่วไปแล้วภาระความเย็นจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานของระบบทำความเย็น ดังนั้นวิธีการพ่นแต่งผิวด้วยลูกปรายที่บริเวณผิวทีอด้านนอกของเครื่องระเหย ในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ในเบื้องต้นนั้นการศึกษาจะทำโดยเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างการคำนวณจากทางทฤษฎีการตรวจวัดภาคสนามในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปท่อทีใช้ในกระบวนการผลิตน้ำแข็งจะเป็นท่อเปล่า จากการตรวจวัดในภาคสนามนั้นจะเห็นว่า กระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอดนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในคาบเวลาช่วงสั้นๆ ประมาณ 20 ถึง 30 นาทีต่อรอบการผลิต ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อน จากน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็งหลอดสู่สารทำความเย็น (แอมโมเนีย)ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ ในระหว่างการทำความเย็นนั้น สารทำความเย็นภายในเครื่องระเหยจะเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นไอโดยการเดือด ซึ่งคุณสมบัติของแอมโมเนียที่ใช้ในการคำนวณทั้งหมดจะใช้ที่อุณหภูมิอิ่มตัว -7.5 องศาเซเซียส โดยในการศึกษาทางทฤษฎีนั้น จะมีข้อสมมติฐานเบื้องต้นคือ กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เป็นแบบ Quasi-steady ใน 1 มิติ และความหนาของน้ำแข็งเป็นฟังก์ชั่นของเวลา โดยการหารูปแบบของอุณหภูมิที่เกิดขึ้น จะต้องอาศัยวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของระบบสมการและกระบวนการคำนวณซ้ำ ความหนาของน้ำแข็งซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของเวลา จะประมาณได้จากเงื่อนไขขอบเขตรอยต่อของน้ำและน้ำแข็ง โดยผลที่ได้จากการตรวจสอบวัดค่าจากภาคสามและการคำนวณ จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกันในเชิงคุณภาพ โดยจะเห็นว่าอัตราการผลิตน้ำแข็งและภาระความเย็น จะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มแรกหลังจากเริ่มการแข็งตัว หลังจากนั้นอัตราการผลิตน้ำแข็งและภาระความเย็น จะเริ่มลดลงในอัตราที่ช้าลงจนเกือบคงที่จนเสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้นก็นำทฤษฎีดังกล่าวไปทำนายภาระความเย็น และอัตราการผลิตน้ำแข็งหากพื้นผิวด้านนอกของท่อได้พ่นแต่งด้วยลูกปราย จะพบว่าค่าภาระความเย็นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนมากขึ้น และส่งผลให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ภูวนาถ กาบคำ, 2522- . (2547). การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งหลอด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูวนาถ กาบคำ, 2522- . 2547. "การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งหลอด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูวนาถ กาบคำ, 2522- . "การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งหลอด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ภูวนาถ กาบคำ, 2522- . การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งหลอด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.