ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลท
นักวิจัย : รจณา คูณพูล, 2517-
คำค้น : ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก , เวฟเล็ต (คณิตศาสตร์) , ดาวเทียมในการรังวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741767811 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ปัจจุบันงานรังวัดด้วยระบบดาวเทียมจีพีเอส ได้เข้ามามีบทบาทในงานสำรวจและการทำแผนที่มากขึ้น โดยเฉพาะงานที่ต้องการความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งสูง ข้อมูลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสที่รังวัดได้อาจจะมีค่าคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นหลายชนิด เช่น ค่าคลาดเคลื่อนจากวงโคจรของดาวเทียม ค่าคลาดเคลื่อนของการหักเหในชั้นบรรยากาศ การเกิดคลื่นหลายวิถีและสัญญาณรบกวน ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องรับสัญญาณ การรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสในบริเวณที่มีพื้นผิว ที่สะท้อนคลื่นอยู่รอบข้างเสาอากาศ เช่น ผนังตึก ถนน ยานพาหนะ เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดคลื่นหลายวิถีในข้อมูลดาวเทียมจีพีเอสได้ ส่งผลให้ความถูกต้องทางตำแหน่งที่ควรจะเป็นลดลงไป ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะขจัดค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น จากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐาน โดยใช้เวฟเลทเป็นเครื่องมือในการกรองคลื่นหลายวิถี ทั้งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลซูโดเรนจ์และข้อมูลเฟสของคลื่นส่ง โดยเก็บข้อมูลดาวเทียมจีพีเอสแบบสถิตจำนวน 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 เป็นชุดข้อมูลที่มีเส้นฐานเป็นศูนย์ จึงไม่มีคลื่นหลายวิถีเกิดขึ้นมีเพียงสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากการวัดเท่านั้น ส่วนข้อมูลชุดที่ 2 มีคลื่นหลายวิถีเกิดขึ้น เนื่องจากวางเสาอากาศไว้ใกล้กับกำแพงคอนกรีต จากนั้นจึงแยกคลื่นหลายวิถีในข้อมูลชุดที่ 2 ออกจากสัญญาณรบกวน และขจัดออกไปจากข้อมูลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสโดยการกรองด้วยเวฟเลท ผลจากการวิจัยพบว่า หลังจากการกรองข้อมูลชุดที่ 2 ด้วยเวฟเลทในระดับที่ 1 สามารถขจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น เนื่องจากการวัดและลดขนาดของคลื่นหลายวิถี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสออกไปได้

บรรณานุกรม :
รจณา คูณพูล, 2517- . (2547). การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รจณา คูณพูล, 2517- . 2547. "การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รจณา คูณพูล, 2517- . "การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
รจณา คูณพูล, 2517- . การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.