ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
นักวิจัย : ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522-
คำค้น : ระบบไฟฟ้ากำลัง--การควบคุมคุณภาพ , ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311294 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1510
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาการตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิก เพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลังตามมาตรฐาน Engineering Recommendation G 5/4 โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ขั้นตอนคือ ก) ขั้นตอนที่ 1 ใช้ประเมินกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อกับระบบแรงดันต่ำ ข) ขั้นตอนที่ 2 ใช้ประเมินกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีโหลดมากขึ้นที่จะเชื่อมต่อกับระบบแรงดันต่ำ ที่ไม่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 หรือใช้ประเมินผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อกับระบบแรงดันกลางต่ำกว่า 33 กิโลโวลต์ ค) ขั้นตอนที่ 3 ใช้ประเมินผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อกับระบบแรงดันกลางหรือสูงกว่า ซึ่งวิเคราะห์ผลโดยใช้แบบจำลองอิมพีแดนซ์ ของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนค่าตามความถี่ฮาร์มอนิก ทั้งนี้ในการวิเคราะห์คำนึงถึงความสมดุลระหว่างระดับของรายละเอียด ที่ต้องใช้ในการประเมินแต่ละขั้นตอนกับระดับความเสี่ยง ที่จะเกิดแรงดันฮาร์มอนิกเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้ อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องผ่านการประเมินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จึงจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าได้ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการประเมิน เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการประเมิน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถใช้ประเมินผู้ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน G 5/4 ได้ทั้ง 3 ขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีส่วนของการแก้ปัญหาเบื้องต้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบแรงดันต่ำ ที่ไม่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 2 ด้วย

บรรณานุกรม :
ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- . (2547). การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- . 2547. "การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- . "การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- . การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.