ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
นักวิจัย : สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์, 2517-
คำค้น : การบำรุงรักษาโรงงาน , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การบำรุงรักษาโรงงาน , การบำรุงรักษาโรงงาน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตรา รู้กิจการพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763921 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านการจัดการงานบำรุงรักษา และทำให้สารถใช้งานได้ในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง โรงงานดังกล่าวได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า SAP จากการศึกษาพบว่ามีสาเหตุมาจาก (I) พนักงานขาดความเข้าใจในระบบ SAP (2) วิธีการทำงานไม่เหมาะสม (3) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ SAP ได้ไม่เพียงพอ และ (4) ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วได้แก้ไขดังต่อไปนี้ (1) ฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ SAP ให้พนักงานทุกระดับ (2) ปรับปรุงขั้นตอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร (3) ปรับปรุงข้อมูลในระบบ SAP ให้ถูกต้อง (4) จัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับปริมาณการใช้ และ (5)ดำเนินงานตามแนวทางที่ผู้บริหารแนะนำในส่วนสนับสนุน หลังจากที่ได้มีการแก้ไขแล้วจึงได้มีการติดตามผล โดยการตรวจติดตามภายในด้วยระบบ ISO19001/ISO 14001 เมื่อพบว่าส่วนใดยังบกพร่องจึงดำเนินการแก้ไข ผลที่ได้ทำให้ระบบ SAP ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผลการปรับปรุงให้ระบบ SAP ใช้งานได้นั้นพบว่า พนักงานที่เกี่ยวข้อมีการใช้งานในระบบ SAP มากขึ้น 74.31% มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานบำรุงรักษาในระบบ ทำให้หัวหน้าแผนกมีเวลาในการปฏิบัติงานอื่นเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มเครือข่ายให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ในพื้นที่ทำงาน ทำให้พนักงานสะดวกมากขึ้นในการดำเนินการงานบำรุงรักษา และยังทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ สามารถเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อม (MTTR) และช่วงเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการขัดข้อง (MTBR) ในเครื่องจักรประเภทเดียวกัน สามารถทราบสถิติลักษณะความเสียหายของเครื่องจักร สามารถทราบค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการาติดตามงานด้านอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

บรรณานุกรม :
สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์, 2517- . (2547). การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์, 2517- . 2547. "การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์, 2517- . "การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์, 2517- . การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.