ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์
นักวิจัย : สุชาดา ศุภผล, 2523-
คำค้น : ซอฟต์แวร์--การพัฒนา , ซอฟต์แวร์--การทดสอบ , เอ็กซ์เอ็มแอล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761864 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ. ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในกระบวนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ แต่ในบางครั้งการทดสอบซอฟต์แวร์อาจทำได้ไม่สมบูรณ์มากนัก อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านเวลา ดังนั้นการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยสร้างกรณีทดสอบ จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดระยะเวลาในการสร้างกรณีทดสอบ และเวลาโดยรวมที่ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ให้น้อยลงได้ วิทยานิพนธ์นี้จึงนำเสนอวิธีการสร้างกรณีทดสอบเพื่อทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บจากแฟ้มเอกสารเอ็ชทีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอลสคีมาด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์ และพัฒนาเครื่องมือสร้างกรณีทดสอบขึ้นตามวิธีการที่นำเสนอ ผลจากการทดสอบเครื่องมือพบว่าเครื่องมือสามารถสร้างกรณีทดสอบจากแฟ้มเอกสารเอ็ชทีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอลสคีมาออกมาได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักการออกแบบกรณีทดสอบ ดังนั้นด้วยเครื่องมือนี้ผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องสร้างกรณีทดสอบด้วยตนเอง จึงเป็นผลทำให้ค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการสร้างกรณีทดสอบ รวมทั้งเวลาโดยรมที่ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ลดน้อยลง

บรรณานุกรม :
สุชาดา ศุภผล, 2523- . (2547). การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา ศุภผล, 2523- . 2547. "การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา ศุภผล, 2523- . "การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาดา ศุภผล, 2523- . การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.