ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย
นักวิจัย : วิรุตติ์ เกื้อกิตติวงศ์, 2522-
คำค้น : เครื่องยนต์ , การเผาไหม้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คณิต วัฒนวิเชียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310158 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบ สำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย โดยดัดแปลงเครื่องยนต์ Kubota รุ่น ET115 แบบสูบเดียว ให้เป็นเครื่องยนต์วิจัย การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อเก็บข้อมูลความดันกระบอกสูบจากห้องเผาไหม้ล่วงหน้าและห้องเผาไหม้หลัก รวมทั้งบันทึกภาพของการเกิดละอองฝอยและการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ส่วนที่สอง เป็นการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ผล โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความดันกระบอกสูบ เพื่อหาอัตราการปล่อยความร้อนในห้องเผาไหม้ การวิเคราะห์ภาพถ่ายของละอองฝอยและการเผาไหม้ และแนวทางการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผลจากการวิเคราะห์อัตราการปล่อยความร้อนและผลจากการวิเคราะห์ภาพถ่าย ส่วนที่สาม เป็นการทดสอบเบื้องต้น เก็บข้อมูลความดันกระบอกสูบ บันทึกภาพถ่ายของละอองฝอยและการเผาไหม้ รวมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ผล จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าอุปกรณ์ต้นแบบที่ทำการพัฒนาขึ้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์การเผาไหม้ในเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยขั้นสูงต่อไปได้

บรรณานุกรม :
วิรุตติ์ เกื้อกิตติวงศ์, 2522- . (2547). การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิรุตติ์ เกื้อกิตติวงศ์, 2522- . 2547. "การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิรุตติ์ เกื้อกิตติวงศ์, 2522- . "การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิรุตติ์ เกื้อกิตติวงศ์, 2522- . การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.