ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองในโดเมนความถี่และวงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบไดโอด สำหรับการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองในโดเมนความถี่และวงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบไดโอด สำหรับการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก
นักวิจัย : ชาตรี สรรคอนุรักษ์, 2523-
คำค้น : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ระบบไฟฟ้ากำลัง , ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311863 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1485
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิเคราะห์ผลของการมีปฏิกิริยาต่อกันของระบบส่งจ่ายไฟ วงจรกรองฮาร์มอนิกกับโหลดไม่เชิงเส้นชนิดวงจรเรียงกระแส 3 เฟส เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมของระบบ เมื่อมีการออกแบบและติดตั้งวงจรกรอง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในโดเมนความถี่ของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบไดโอด วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟสลับของวงจรเรียงกระแส โดยจะอาศัยฟังก์ชันการสวิตซ์และทฤษฎีการมอดูเลตช่วยในการเชื่อมโยงสัญญาณ งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาแบบจำลองที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันเอาไว้ 2 แบบ เพื่อให้เกิดทางเลือกในการนำไปใช้กับวงจรเรียงกระแสที่มีโครงสร้างแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และได้มีการอธิบายกลไกการเกิดการเชื่อมร่วมกันทางความถี่ ด้วยเมตริกโอนย้ายเชิงฮาร์มอนิก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเชื่อมร่วมกันทางความถี่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของโหลดชนิดวงจรเรียงกระแสได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ทำให้สามารถแสดงแบบจำลอง ในรูปของวงจรสมมูลในโดเมนความถี่ได้ และเนื่องจากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีวงจรเป็นที่คุ้นเคย ดังนั้นเพื่อความสะดวกจึงได้ใช้วงจรสมมูลที่พัฒนาขึ้นมา ในการอธิบายปรากฎการและคาดการณ์พฤติกรรมของระบบล่วงหน้า เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณไฟฟ้าของระบบส่งจ่าย และชี้ให้เห็นสาเหตุของการปฏิกิริยาต่อกัน โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง ด้วยการเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการจำลองเชิงเวลาและผลจากการทดลอง และได้วิเคราะห์วงจรสมมูลที่นำเสนอเปรียบเทียบกับวงจรสมมูลที่ใช้กันอยู่ทั่วไปด้วย

บรรณานุกรม :
ชาตรี สรรคอนุรักษ์, 2523- . (2547). แบบจำลองในโดเมนความถี่และวงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบไดโอด สำหรับการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี สรรคอนุรักษ์, 2523- . 2547. "แบบจำลองในโดเมนความถี่และวงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบไดโอด สำหรับการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี สรรคอนุรักษ์, 2523- . "แบบจำลองในโดเมนความถี่และวงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบไดโอด สำหรับการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชาตรี สรรคอนุรักษ์, 2523- . แบบจำลองในโดเมนความถี่และวงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบไดโอด สำหรับการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.