ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคส
นักวิจัย : เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์, 2521-
คำค้น : ซอฟต์แวร์--การพัฒนา , เอ็กซ์เอ็มแอล , ยูสเคส (วิศวกรรมระบบ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763069 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมักใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ถือเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โดยนักวิเคราะห์จะนำเอกสารความต้องการซอฟต์แวร์มาสร้างเอกสารการออกแบบซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผนภาพยูเอ็มแอลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของระบบ แผนภาพยูสเคสเป็นแผนภาพหนึ่งที่นักวิเคราะห์จะสร้างขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของระบบและความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันการทำงาน วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคสในแผนภาพยูสเคส กรณีทดสอบที่สร้างขึ้นตามวิธีการที่นำเสนอนี้ช่วยให้ขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มต้นได้เร็วขึ้น นักวิเคราะห์ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ยูสเคสได้แก่ ข้อมูลนำเข้า และลำดับเหตุการณ์สำหรับประกอบการสร้างกรณีทดสอบ หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลรายละเอียดยูสเคสมาช่วยในการสร้างกรณีทดสอบโดยกรณีทดสอบที่สร้างขึ้นจะมีครอบคลุมทุกลำดับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ของแต่ละยูสเคส วิทยานิพนธ์นี้ได้พัฒนาเครื่องมือสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคสตามวิธีการที่นำเสนอไว้ ผู้ทดสอบสามารถสร้างกรณีทดสอบได้โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น ทำให้เวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างกรณีทดสอบและขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ลดลง

บรรณานุกรม :
เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์, 2521- . (2547). วิธีการสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์, 2521- . 2547. "วิธีการสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์, 2521- . "วิธีการสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์, 2521- . วิธีการสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากยูสเคส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.