ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล
นักวิจัย : ทิวากร โกมุท, 2521-
คำค้น : เว็บเซอร์วิส , ออนโทโลยี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุฌยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762895 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1480
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในปัจจุบันการค้นหาเว็บเซอร์วิสจะกระทำผ่านบริการไดเรกทอรีเช่นยูดีดีไอ ผู้รับบริการสามารถค้นหาบริการได้โดยกำหนดคำสำคัญซึ่งจะถูกนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแอททริบิวต์ที่อธิบายรายละเอียดของบริการ ได้แก่ บิสิเนสเอนทิตี บิสิเนสเซอร์วิส ไบน์ดิงเทมเพลต และทีโมเดล แต่ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการค้นหาเว็บเซอร์วิสจากพฤติกรรมของบริการ โครงสร้างคำอธิบายบริการในยูดีดีไอที่อยู่ในรูปแบบแอททริบิวต์กลับไม่เอื้อต่อการค้นหา ผู้รับบริการมีอีกทางเลือกหนึ่งโดยพิจารณาพฤติกรรมของบริการได้จากเอกสารดับเบิลยูเอสอีแอล แต่วิธีนี้ก็ไม่อาจทรวบได้แน่ชัดว่าเป็นบริการที่ตรงกับความต้องการหรือไม่ ทั้งนี้เพราะความหมายของส่วนต่างๆ ในเอกสารดับเบิลยูเอสดีแอลที่ผู้ให้บริการกำหนดอาจแตกต่างจากที่ผู้รับบริการเข้าใจ ในปัจจุบันเริ่มมีการนำออนโทโลจีซึ่งใช้ในการอธิบายความหมายของสิ่งต่างๆ มาใช้อธิบายความหมายให้กับเว็บเพจ เพื่อให้สามารถค้นพบเว็บเพจที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ดีกว่าการค้นหาด้วยคำสำคัญ เนื่องด้วยเว็บเซอร์วิสก็เป็นทรัพยากรรูปแบบหนึ่งบนเว็บ จึงได้เริ่มมีงานวิจัยที่พยายามอธิบายเว็บเซอร์วิสด้วยออนโทโลจี ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาเฟรมเวิร์คสำหรับอธิบายและค้นหาเว็บเซอร์วิส จากเอกสารดับเบิลยูเอสดีแอลที่ถูกแทรกข้อสนเทศเชิงพฤติกรรมซึ่งกำหนดไว้ด้วยออนโทโลจี เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถค้นหาบริการซึ่งมีความหมายและพฤติกรรมตรงกับที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ โดยแบบจำลองพฤติกรรมที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของเว็บเซอร์วิสจะอยู่ในรูปของ การดำเนินการ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก ผลกระทบ และเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ เงื่อนไขก่อนการทำงาน เงื่อนไขสำหรับข้อมูลออก และเงื่อนไขสำหรับผลกระทบ

บรรณานุกรม :
ทิวากร โกมุท, 2521- . (2547). ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิวากร โกมุท, 2521- . 2547. "ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิวากร โกมุท, 2521- . "ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ทิวากร โกมุท, 2521- . ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.