ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบจำนวนแอนะล็อกซ้ำซ้อน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบจำนวนแอนะล็อกซ้ำซ้อน
นักวิจัย : สิร ศรีวนาสณฑ์, 2523-
คำค้น : การคำนวณเชิงตัวเลข , ระบบอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310662 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1476
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

รูปแบบการแทนค่าของจำนวนมีประวัติที่ยาวนาน และน่าหลงใหล บางส่วนของการพัฒนามุ่งไปที่การทำให้เกิดผลของระบเลขคณิตสำหรับคอมพิวเตอร์ โดยปกติจำนวนหนึ่งจำนวนจะถูกแทนค่าด้วยสายอักขระของดิจิตในระบบดิจิทัล แต่เนื่องจากความแม่นยำของระบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่สูงจะเกิดขึ้นพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงอันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางเวลา งานวิจัยส่วนหนึ่งจึงสนใจระบบแอนะล็อก แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญคือสัญญาณรบกวนในวงจรที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นค่าความผิดพลาดในระบบได้ ด้วยสาเหตุนี้ทำให้ระบบจำนวนค่าต่อเนื่องถูกนำเสนอขึ้นในปี ค.ศ. 1997 โดยเทคนิคการใช้สัญญาณหลายสัญญาณได้ถูกเสนอขึ้นเพื่อใช้แทนจำนวนหนึ่งจำนวน สัญญาณเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงสัญญาณที่มีลำดับสูงกว่าจนกระทั่งทุกสัญญาณถูกปรับปรุง ค่าความซับซ้อนเชิงเวลาสำหรับกระบวนการกู้ค่าความผิดพลาดจะเป็นเชิงเส้นเทียบกับจำนวนสัญญาณที่ใช้ และค่าความผิดพลาดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะถูกกำจัดออกไปจากระบบได้ทั้งหมด ในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการเสนอระบบจำนวนแอนะล็อกซ้ำซ้อนแบบใหม่ ที่ผลลัพธ์ทางทฤษฎีแสดงให้เห็นว่า ค่าความผิดพลาดจากสัญญาณรบกวนนั้นสามารถถูกจำกัดได้อย่างสมบูรณ์ในระบบนี้ และงานวิจัยนี้ยังพิสูจน์ว่าเพียงสองสัญญาณก็เพียงพอที่จะใช้แทนค่าจำนวนหนึ่งจำนวนสัญญาณที่หนึ่งคือดิจิตแสดงค่า และอีกสัญญาณคือดิจิตซ้ำซ้อน ทำให้ความซับซ้อนเชิงเวลาสำหรับกระบวนการกำจัดข้อผิดพลาดเป็นค่าคงที่ การคำนวณทางเลขคณิตพื้นฐานคือ การบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยเวลาคงที่ ก็ได้ถูกเสนอในงานนี้ด้วย หลักการของระบบจำนวนที่นำเสนอนี้สามารถถูกกำหนดคุณสมบัติได้ โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมของค่าความผิดพลาด ก็ได้ถูกรวมเข้าไปในการศึกษาครั้งนี้ด้วย

บรรณานุกรม :
สิร ศรีวนาสณฑ์, 2523- . (2547). ระบบจำนวนแอนะล็อกซ้ำซ้อน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิร ศรีวนาสณฑ์, 2523- . 2547. "ระบบจำนวนแอนะล็อกซ้ำซ้อน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิร ศรีวนาสณฑ์, 2523- . "ระบบจำนวนแอนะล็อกซ้ำซ้อน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สิร ศรีวนาสณฑ์, 2523- . ระบบจำนวนแอนะล็อกซ้ำซ้อน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.