ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ
นักวิจัย : คมสัน เอี่ยมจำรัส, 2513-
คำค้น : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบบทดสอบ--การประเมิน , แบบทดสอบวินิจฉัย , คลังข้อสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชาญ เลิศวิภาตระกูล , สุพัฒน์ สุกมลสันต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741760817 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การสร้างและพัฒนาระบบการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองของข้อทดสอบ ระบบการทดสอบประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 โปรแกรม คือ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบดั้งเดิม โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อทดสอบแบบพารามิเตอร์เดียว (แบบราช) โปรแกรมคลังข้อทดสอบ และโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถของผู้สอบ การสร้างและพัฒนาแต่ละระบบแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบกระบวนการทำงาน การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล การออกแบบส่วนการแสดงผลและการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ในสถาบันการศึกษา โปรแกรมทั้งหมดเขียนด้วยภาษา Visual Basic รุ่น 6.0 สำหรับใช้กับระบบปฏิบัติการวินโดว์ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลการคำนวณและการทำงานของโปรแกรม ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลของการทำงานของโปรแกรมกับผลที่ได้จากชุดของโปรแกรมที่เขียนโดย สุพัฒน์ สุกมลสันต์ และจากโปรแกรม SPSS จำนวนหลายครั้ง ภายหลังจากการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและการใช้งานจริงหลายครั้ง ปรากฏว่าผลของการคำนวณและการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ผลที่เช่นเดียวกับผลที่ได้จากทั้ง 2 แหล่งดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถทำงานเป็นแบบอิสระ หรือใช้ร่วมกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่ 3 และ 4 สามารถใช้ผลลัพธ์จากโปรแกรมที่ 1 หรือ 2 ได้ และโปรแกรมที่ 4 ใช้จากโปรแกรมที่ 3 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้สามารถทำงานแยกเป็นอิสระจากกันได้

บรรณานุกรม :
คมสัน เอี่ยมจำรัส, 2513- . (2547). การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมสัน เอี่ยมจำรัส, 2513- . 2547. "การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมสัน เอี่ยมจำรัส, 2513- . "การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
คมสัน เอี่ยมจำรัส, 2513- . การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.