ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการวางแผน ติดตามและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างแนวราบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการวางแผน ติดตามและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างแนวราบ
นักวิจัย : ชินธวัช ชินดีสุวรรณ, 2523-
คำค้น : อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การจัดการ , การก่อสร้าง--การวางแผน , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต ธงทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761228 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาและนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานบริหารจัดการ ในภาพรวมของการวางแผนงาน การติดตามและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างแนวราบ การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก โดยขั้นตอนแรกจะดำเนินการโดยสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากร ที่มีความรู้และรับผิดชอบการวางแผน ติดตาม ควบคุมงานของหน่วยงานก่อสร้างประเภทถนน สะพานและอุโมงค์จำนวน 5 หน่วยงาน เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนการที่ใช้และปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในการวางแผน การติดตามและควบคุมงานก่อสร้างในปัจจุบัน ขั้นตอนที่สองคือ การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการวางแผน การติดตามและควบคุมงานก่อสร้างเพื่อการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่พบจากการศึกษาพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่ได้สัมภาษณ์ ส่วนมากมีความต้องการใช้ข้อมูลหลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานทำงานร่วมกันจากหลายฝ่ายในหน่วยงาน ซึ่งการมีฝ่ายต่างๆ ทำงานร่วมกันหลายฝ่ายส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ขาดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทำให้เกิดการขาดประสิทธิภาพในการทำงานทั้งด้านการวางแผนงาน การติดตามและควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้สาเหตุสำคัญ ได้แก่ ฝ่ายต่างๆ มักมีรูปแบบข้อมูล (Format) ซึ่งจัดทำจากแต่ละฝ่ายนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงได้วิจัยพัฒนาแนวทางการทำงานให้สามารถจัดการกับรูปแบบของข้อมูลต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันได้โดยพัฒนาระบบของการทำงาน ให้มีการประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของข้อมูลที่มาจากฝ่ายต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน ซึ่งเรียกว่า การบริหารจัดการการวางแผนงาน การติดตามและควบคุมงานแบบเชิงภาพรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำระบบด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประสานกับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน เช่น โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมจัดการบริหารโครงการและโปรแกรมทางด้านการออกแบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแล้วนำไปทดสอบการประยุกต์ใช้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสามารถจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน ลดการใช้เวลาในการค้นหาและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ กันได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเห็นภาพรวมชัดเจนทั้งด้านการวางแผน การติดตามและควบคุมงาน อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญที่พบในการประยุกต์ใช้นี้ อยู่ที่การจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมแก่บุคลากรให้มีความเข้าใจถึงระบบการทำงาน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการฝึกอบรมและทดลองประยุกต์ใช้จึงจะสามารถนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ชินธวัช ชินดีสุวรรณ, 2523- . (2547). การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการวางแผน ติดตามและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างแนวราบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินธวัช ชินดีสุวรรณ, 2523- . 2547. "การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการวางแผน ติดตามและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างแนวราบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินธวัช ชินดีสุวรรณ, 2523- . "การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการวางแผน ติดตามและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างแนวราบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชินธวัช ชินดีสุวรรณ, 2523- . การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการวางแผน ติดตามและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างแนวราบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.