ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการทางศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการทางศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : เรวัต ผ่องสุวรรณ์
คำค้น : คนพิการ , ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ , การศึกษานอกโรงเรียน , Handicapped , Vocational Rehabilitation , Nonformal education
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49801
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงความต้องการ ทางการศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การประเมินผลและ การนิเทศติดตามผล ประชากรได้แก่ ผู้พิการที่ได้รับการฝึกอาชีพอยู่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2535 จำนวน 102 คน เป็นชาย 75 คน หญิง 27 คน เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และค่าความถี่ พบว่าผู้พิการมีความต้องการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ และความต้องการศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การประเมินผล และการนิเทศติดตามผลทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อจำแนกตาม สถานภาพต่าง ๆ และสภาพทางความพิการแล้วส่วนใหญ่มีความต้องการ คล้ายคลึงกัน มีความแตกต่งกันบ้างเล็กน้อยในผู้พิการที่มีาอยุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน ผู้พิการได้ให้ข้อเสนอแนะให้จัดการศึกษา นอกโรงเรียน ทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่หลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม ประการสุดท้าย คนพิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่มีอาชีพ จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ ในการสอน

บรรณานุกรม :
เรวัต ผ่องสุวรรณ์ . (2536). ความต้องการทางศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เรวัต ผ่องสุวรรณ์ . 2536. "ความต้องการทางศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เรวัต ผ่องสุวรรณ์ . "ความต้องการทางศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
เรวัต ผ่องสุวรรณ์ . ความต้องการทางศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.