ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถของการทุ่มน้ำหนักโดยใช้เทคนิคการทุ่มของโอไบรอัน กับบาริสนิกอฟ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถของการทุ่มน้ำหนักโดยใช้เทคนิคการทุ่มของโอไบรอัน กับบาริสนิกอฟ
นักวิจัย : วิบูลย์ วัฒนกูล
คำค้น : การทุ่มน้ำหนัก , โอไบรอัน , บาริสนิกอฟ , Shot-put
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49662
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความสามารถของการทุ่มน้ำหนักโดยการใช้เทคนิคการทุ่มนน้ำหนัก ของโอไบรอัน กับเทคนิคการรทุ่มของบาริสนิกอฟ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนเตรียมทหาร กรุงเทพมหานคคร จำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้จากการอาสาสมัคร และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ฝึกเทคนิคการทุ่มน้ำหนักของโอไบรอัน กลุ่มที่ 2 ให้ฝึกเทคนิคการทุ่มน้ำหนักของบาริสนิกอฟ ทำการฝึก 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี ระหว่าง เวลา 17.00-18.00 น. ก่อนการฝึกได้ทำการทดสอบความสามารถ ในการทุ่มน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างทุกคนเพื่อจัดกลุ่มตัวอย่าง แบบเก่งสลับอ่อน และทำการทดสอบความสามารถของการทุ่มน้ำหนัก ของทั้ง 2 กลุ่ม อีกครั้งหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 2 4 และ 6 โดยให้ทุ่มในท่าทุ่มที่แต่ละคนได้รับการฝึกเท่านั้น ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ฝึกเทคนิคการทุ่มน้ำหนักของโอไบรอัน กับกลุ่มที่ฝึกเทคนิค การทุ่มน้ำหนักของบาริสนิกอฟ มีความสามารถในการทุ่มน้ำหนัก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลุ่มที่ฝึกเทคนิค การทุ่มน้ำหนักของโอไบรอันมีความสามารถในการทุ่มน้ำหนักสูงกว่า กลุ่มที่ฝึกทุ่มน้ำหนักด้วยเทคนิคของบาริสนิกอฟ

บรรณานุกรม :
วิบูลย์ วัฒนกูล . (2535). ความสามารถของการทุ่มน้ำหนักโดยใช้เทคนิคการทุ่มของโอไบรอัน กับบาริสนิกอฟ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิบูลย์ วัฒนกูล . 2535. "ความสามารถของการทุ่มน้ำหนักโดยใช้เทคนิคการทุ่มของโอไบรอัน กับบาริสนิกอฟ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิบูลย์ วัฒนกูล . "ความสามารถของการทุ่มน้ำหนักโดยใช้เทคนิคการทุ่มของโอไบรอัน กับบาริสนิกอฟ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
วิบูลย์ วัฒนกูล . ความสามารถของการทุ่มน้ำหนักโดยใช้เทคนิคการทุ่มของโอไบรอัน กับบาริสนิกอฟ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.