ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของสตรีภายหลังการคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของสตรีภายหลังการคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัว
นักวิจัย : อมรา ชิตมีไชย
คำค้น : ทัศนคติ , สตรี , การคลอดบุตร , การวางแผนครอบครัว , Attitude , Women , Delivery
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49652
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อทราบความคิดเห็นและ เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของสตรีภายหลัง การคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัวตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาสมรส จำนวนครั้ง ของการตั้งครรภ์ จำนวนบุตรที่มีชีวิต ความต้องการบุตรเพิ่ม และการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่วางแผนครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีภายหลังการคลอดบุตรจำนวน 300 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ความคิดเห็นของสตรีภายหลังการคลอดบุตรที่มีต่อการยอมรับ การวางแผนครอบครัว มีแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบมี 1 ตัวประกอบ พบว่าสตรีภายหลังการคลอดบุตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวอยู่ในระดับสูง สตรีภายหลัง การคลอดบุตรที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ มีความคิดเห็นต่อการ ยอมรับการวางแผนครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สตรีภายหลังการคลอดบุตรที่มีความแตกต่างกันในด้านระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 สตรีภายหลังการคลอดบุตรที่มีความแตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาสมรสจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ จำนวนบุตรที่มีชีวิต ความต้องการบุตรเพิ่ม และการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่วางแผนครอบครัว มีความคิดเห็นต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัวไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
อมรา ชิตมีไชย . (2535). ความคิดเห็นของสตรีภายหลังการคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อมรา ชิตมีไชย . 2535. "ความคิดเห็นของสตรีภายหลังการคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อมรา ชิตมีไชย . "ความคิดเห็นของสตรีภายหลังการคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
อมรา ชิตมีไชย . ความคิดเห็นของสตรีภายหลังการคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.